GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

ГЛАВА I
Общи разпоредби
Предмет и цели
Материален обхват
Териториален обхват
Определения
ГЛАВА II
Принципи
Принципи, свързани с обработването на лични данни
Законосъобразност на обработването
Условия за даване на съгласие
Условия, приложими за съгласието на дете във връзка с услугите на информационното общество
Обработване на специални категории лични данни
Обработване на лични данни, свързани с присъди и нарушения
Обработване, за което не се изисква идентифициране
ГЛАВА III
Права на субекта на данни
Раздел 1
Прозрачност и условия
Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
Раздел 2
Информация и достъп до лични данни
Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
Право на достъп на субекта на данните
Раздел 3
Коригиране и изтриване
Право на коригиране
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Право на ограничаване на обработването
Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
Право на преносимост на данните
Раздел 4
Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
Право на възражение
Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Раздел 5
Ограничения
Ограничения
ГЛАВА IV
Администратор и обработващ лични данни
Раздел 1
Общи задължения
Отговорност на администратора
Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
Съвместни администратори
Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза
Обработващ личните данни
Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни
Регистри на дейностите по обработване
Сътрудничество с надзорния орган
Раздел 2
Сигурност на личните данни
Сигурност на обработването
Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни
Раздел 3
Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации
Оценка на въздействието върху защитата на данните
Предварителна консултация
Раздел 4
Длъжностно лице по защита на данните
Определяне на длъжностното лице по защита на данните
Длъжност на длъжностното лице по защита на данните
Задачи на длъжностното лице по защита на данните
Раздел 5
Кодекси за поведение и сертифициране
Кодекси за поведение
Наблюдение на одобрените кодекси за поведение
Сертифициране
Сертифициращи органи
ГЛАВА V
Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
Общ принцип на предаването на данни
Предаване на данни въз основа на решение относно адекватното ниво на защита
Предаване на данни с подходящи гаранции
Задължителни фирмени правила
Предаване или разкриване на данни, което не е разрешено от правото на Съюза
Дерогации в особени случаи
Международно сътрудничество за защита на личните данни
ГЛАВА VI
Независими надзорни органи
Раздел 1
Независим статут
Надзорен орган
Независимост
Общи условия за членовете на надзорния орган
Правила за създаването на надзорния орган
Раздел 2
Компетентност, задачи и правомощия
Компетентност
Компетентност на водещия надзорен орган
Задачи
Правомощия
Доклади за дейността
ГЛАВА VII
Сътрудничество и съгласуваност
Раздел 1
Сътрудничество
Сътрудничество между водещия надзорен орган и другите засегнати надзорни органи
Взаимопомощ
Съвместни операции на надзорни органи
Раздел 2
Съгласуваност
Механизъм за съгласуваност
Становище на Комитета
Разрешаване на спорове от Комитета
Процедура по спешност
Обмен на информация
Раздел 3
Европейски комитет по защита на данните
Европейски комитет по защита на данните
Независимост
Задачи на Комитета
Доклади
Процедура
Председател
Задачи на председателя
Секретариат
Поверителност
ГЛАВА VIII
Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
Право на подаване на жалба до надзорен орган
Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган
Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни
Представителство на субектите на данни
Прекратяване на производството
Право на обезщетение и отговорност за причинени вреди
Общи условия за налагане на административни наказания „глоба“ или „имуществена санкция“
Санкции
ГЛАВА IX
Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване
Обработване и свобода на изразяване и информация
Обработване и публичен достъп до официални документи
Обработване на националния идентификационен номер
Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение
Гаранции и дерогации, свързани с обработването за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
Задължения за опазване на тайна
Съществуващи правила на църкви и религиозни сдружения за защита на данните
ГЛАВА X
Делегирани актове и актове за изпълнение
Упражняване на делегирането
Процедура на комитет
ГЛАВА XI
Заключителни разпоредби
Отмяна на Директива 95/46/ЕО
Връзка с Директива 2002/58/ЕО
Връзка с по-рано сключени споразумения
Доклади на Комисията
Преглед на други правни актове на Съюза за защита на данните
Влизане в сила и прилагане • на 4813
 • за 1453
 • да 1416
 • или 1278
 • данни 1258
 • се 897
 • от 853
 • лични 618
 • по 574
 • следва 406
 • орган 400
 • обработването 337
 • данните 334
 • не 320
 • настоящия 315
 • регламент 278
 • които 261
 • член  259
 • защита 257
 • правото 250
 • личните 249
 • обработване 249
 • параграф  243
 • държава 233
 • до 214
 • членка 208
 • органи 205
 • когато 203
 • администратора 202
 • Съюза 198
 • надзорен 196
 • са 187
 • съгласно 184
 • може 183
 • като 171
 • субекта 167
 • това 159
 • че 158
 • при 154
 • съответствие 145
 • включително 141
 • бъде 133
 • целите 132
 • ако 125
 • по-специално 123
 • член 118
 • отношение 117
 • има 117
 • информация 117
 • тези 116
 • лица 116
 • правата 115
 • лице 115
 • мерки 114
 • администраторът 113
 • което 111
 • относно 109
 • който 108
 • право 104
 • както 103
 • защитата 101
 • Комисията 101
 • бъдат 100
 • цел 97
 • членки 97
 • други 96
 • обработващия 96
 • със 95
 • си 91
 • Член  90
 • интерес 89
 • цели 88
 • надзорния 86
 • свързани 85
 • могат 85
 • Комитета 84
 • субектите 83
 • във 83
 • прилага 82
 • посочени 82
 • връзка 80
 • решение 78
 • изпълнението 74
 • физическите 72
 • подходящи 72
 • необходимо 70
 • администратор 69
 • Европейския 67
 • гаранции 67
 • субектът 65
 • рамките 64
 • предвид 64
 • дали 63
 • обществен 63
 • всички 62
 • свободите 61
 • обработващият 61
 • която 61
 • му 61
 • правила 61
 • трета 60
 •    Когато 59
 • организация 58
 • него 58
 • извършва 58
 • Когато 58
 • без 57
 • права 57
 • този 57
 • държавата 57
 • всеки 57
 • държави 56
 • основа 56
 • срок 56
 • към 55
 • между 55
 • физическо 53
 • надзорни 53
 • обработващ 53
 • параграф 52
 • надзорните 52
 • парламент 51
 • начин 51
 • предаването 50
 • правомощия 50
 • държавите 50
 • обработват 49
 • За 49
 • въз 49
 • такива 49
 • изпълнение 49
 • достъп 48
 • случай 48
 • тази 47
 • друг 47
 • сигурността 47
 • засяга 46
 • поведение 46
 • прилагане 45
 • им 44
and the number of total unique words without stopwords is: 4455


Keywords:

 • Администратор и
 • Делегирани акто
 • Длъжностно лице
 • Европейски коми
 • Европейски печат за з
 • Заключителни ра
 • Информация и дос
 • Кодекси за повед
 • Комитетът
 • Компетентност, з
 • Коригиране и изт
 • Независим стату
 • Независими надз
 • Общи задължения
 • Общи разпоредби
 • Ограничения
 • Оценка на въздей
 • Права на субекта
 • Право на възраже
 • Предаване на лич
 • Принципи
 • Прозрачност и ус
 • Разпоредби, свър
 • Сигурност на лич
 • Средства за прав
 • Съгласуваност
 • Съдът
 • Сътрудничество
 • Сътрудничество
 • Хартата
 • администратор
 • биометрични данни
 • бисквитки
 • вреда
 • генетични данни
 • глоба
 • група предприятия
 • да бъде забравено
 • да бъдеш забравен
 • данни за здравословно
 • дружество
 • задължителни фирмени
 • законосъобразност, до
 • засегнат надзорен орг
 • имуществена санкция
 • лични данни
 • международна организ
 • надзорен орган
 • нарушение на сигурнос
 • обработване
 • обработващ лични данн
 • обслужване на едно ги
 • обществено здраве
 • ограничаване на обраб
 • ограничение на съхран
 • ограничение на целите
 • основно място на уста
 • относимо и обосновано
 • отчетност
 • получател
 • получатели
 • правото да бъдеш забр
 • предприятие
 • представител
 • профилиране
 • псевдонимизация
 • расов произход
 • регистър с лични данн
 • свеждане на данните д
 • субект на данни
 • съгласие на субекта н
 • точност
 • трансгранично обрабо
 • трета страна
 • трудови споразумения
 • услуга на информацион
 • цялостност и поверите
 • чувствителни данни

 • dal 2004 diritto e informatica