GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
ГЛАВА VIII Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
Раздел 3 Европейски комитет по защита на данните
Член 79 Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни

1.   Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган съгласно член 77, всеки субект на данни има право на ефективна съдебна защита, когато счита, че правата му по настоящия регламент са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е в съответствие с настоящия регламент.

2.   Производствата срещу даден администратор или обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която администраторът или обработващият лични данни има място на установяване. Като алтернативен вариант такива производства могат да се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която субектът на данните има обичайно местопребиваване, освен ако администраторът или обработващият лични данни е публичен орган на държава членка, действащ в изпълнение на публичните си правомощия.

 • на 12
 • данни 5
 • или 4
 • лични 3
 • да 3
 • се 3
 • има 3
 • членка 3
 • му 2
 • държавата 2
 • администраторът 2
 • обработващият 2
 • орган 2
 • която 2
 • регламент 2
 • пред 2
 • настоящия 2
 • съдилищата 2
 • образуват 2
 • защита 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties
Section 3 European data protection board
Article 79 Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

1.   Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.

2.   Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.

 • controller 3
 • member state 3
 • processor 3
 • data 3
 • shall 2
 • subject 2
 • have 2
 • brought 2
 • public 2
 • courts 2
 • before 2
 • regulation 2
 • remedy 2
 • authority 2
 • right 2

Home GDPR - Reset comparing