GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 79 Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde

1.   Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, inbegripet rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel.

2.   Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad. Alternativt får sådan talan väckas vid domstolarna i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, såvida inte den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.

 • eller 6
 • medlemsstat 3
 • denna 2
 • förordning 2
 • till 2
 • personuppgiftsansvarige 2
 • hans 2
 • hennes 2
 • personuppgiftsbiträdet 2
 • där 2
 • domstolarna 2
 • inte 2
 • prövningsförfaranden 2
 • väckas 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties
Section 3 European data protection board
Article 79 Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

1.   Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.

2.   Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.

 • controller 3
 • member state 3
 • processor 3
 • data 3
 • shall 2
 • subject 2
 • have 2
 • brought 2
 • public 2
 • courts 2
 • before 2
 • regulation 2
 • remedy 2
 • authority 2
 • right 2

Home GDPR - Reset comparing

"Vulnerabilità, exploit e zero-days. Si chiama così perché hai zero giorni per correre ai ripari. Per capirci meglio: mentre tu stai leggendo queste righe, io sono già entrato." - Ryan Marek, Hacker, Antivirus Intelligence Group, Tel Aviv