GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
VIII NODAĻA Tiesību aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas
3. iedaļa Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
79. pants Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret pārzini vai apstrādātāju

1.   Neskarot pieejamos administratīvos vai ārpustiesas tiesību aizsardzības līdzekļus, tai skaitā tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē, ievērojot 77. pantu, ikvienam datu subjektam ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, ja viņš uzskata, ka viņa tiesības saskaņā ar šo regulu ir pārkāptas, tādas viņa personas datu apstrādes rezultātā, kura neatbilst šai regulai.

2.   Prasību pret pārzini vai apstrādātāju ceļ tās dalībvalsts tiesā, kurā atrodas pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbības vieta. Alternatīvi šādu prasību var celt tās dalībvalsts tiesās, kur atrodas datu subjekta pastāvīgā dzīvesvieta, izņemot, ja pārzinis vai apstrādātājs ir dalībvalsts publiska iestāde, kas rīkojas, pildot savas publiskās pilnvaras.

 • tiesības 3
 • dalībvalsts 3
 • datu 3
 • tiesā 2
 • viņa 2
 • atrodas 2
 • tiesību 2
 • tās 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER VIII Remedies, liability and penalties
Section 3 European data protection board
Article 79 Right to an effective judicial remedy against a controller or processor

1.   Without prejudice to any available administrative or non-judicial remedy, including the right to lodge a complaint with a supervisory authority pursuant to Article 77, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where he or she considers that his or her rights under this Regulation have been infringed as a result of the processing of his or her personal data in non-compliance with this Regulation.

2.   Proceedings against a controller or a processor shall be brought before the courts of the Member State where the controller or processor has an establishment. Alternatively, such proceedings may be brought before the courts of the Member State where the data subject has his or her habitual residence, unless the controller or processor is a public authority of a Member State acting in the exercise of its public powers.

 • controller 3
 • member state 3
 • processor 3
 • data 3
 • shall 2
 • subject 2
 • have 2
 • brought 2
 • public 2
 • courts 2
 • before 2
 • regulation 2
 • remedy 2
 • authority 2
 • right 2

Home GDPR - Reset comparing

"Il numero dei soggetti colpiti é già in questa fase - in attesa di ulteriore istruttoria - maggiore rispetto al dato dichiarato dall'INPS" - Garante, sul data breach INPS