GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA I Všeobecné ustanovenia
Článok 1 Predmet úpravy a ciele

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a pravidlá týkajúce sa voľného pohybu osobných údajov.

2.   Týmto nariadením sa chránia základné práva a slobody fyzických osôb, najmä ich právo na ochranu osobných údajov.

3.   Voľný pohyb osobných údajov v rámci Únie sa nesmie obmedziť ani zakázať z dôvodov súvisiacich s ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

 • osobných 5
 • údajov 5
 • osôb 3
 • fyzických 3
 •    týmto 2
 • nariadením 2
 • spracúvaní 2
 • pravidlá 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITEL I Allmänna bestämmelser
Artikel 1 Syfte

1.   I denna förordning fastställs bestämmelser om skydd för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av personuppgifter.

2.   Denna förordning skyddar fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

3.   Det fria flödet av personuppgifter inom unionen får varken begränsas eller förbjudas av skäl som rör skyddet för fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter.

 • personuppgifter 5
 • fysiska 3
 • personer 2
 • avseende 2
 • fria 2
 • flödet 2
 • behandlingen 2
 • för 2
 • förordning 2
 • skydd 2

Home GDPR - Reset comparing


dal 2004 diritto e informatica