GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

KAPITOLA I
Obecná ustanovení
Předmět a cíle
Věcná působnost
Místní působnost
Definice
KAPITOLA II
Zásady
Zásady zpracování osobních údajů
Zákonnost zpracování
Podmínky vyjádření souhlasu
Podmínky použitelné na souhlas dítěte v souvislosti se službami informační společnosti
Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Zpracování, které nevyžaduje identifikaci
KAPITOLA III
Práva subjektu údajů
Oddíl 1
Transparentnost a postupy
Transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv subjektu údajů
Oddíl 2
Informace a přístup k osobním údajům
Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů
Informace poskytované v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů
Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Oddíl 3
Oprava a výmaz
Právo na opravu
Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Právo na omezení zpracování
Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování
Právo na přenositelnost údajů
Oddíl 4
Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
Právo vznést námitku
Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Oddíl 5
Omezení
Omezení
KAPITOLA IV
Správce a zpracovatel
Oddíl 1
Obecné povinnosti
Odpovědnost správce
Záměrná a standardní ochrana osobních údajů
Společní správci
Zástupci správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii
Zpracovatel
Zpracování z pověření správce nebo zpracovatele
Záznamy o činnostech zpracování
Spolupráce s dozorovým úřadem
Oddíl 2
Zabezpečení osobních údajů
Zabezpečení zpracování
Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Oddíl 3
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace
Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Předchozí konzultace
Oddíl 4
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
Postavení pověřence pro ochranu osobních údajů
Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů
Oddíl 5
Kodexy chování a vydávání osvědčení
Kodexy chování
Monitorování schválených kodexů chování
Vydávání osvědčení
Subjekty pro vydávání osvědčení
KAPITOLA V
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím
Obecná zásada pro předávání
Předání založené na rozhodnutí o odpovídající ochraně
Předávání založené na vhodných zárukách
Závazná podniková pravidla
Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Výjimky pro specifické situace
Mezinárodní spolupráce v zájmu ochrany osobních údajů
KAPITOLA VI
Nezávislé dozorové úřady
Oddíl 1
Nezávislost postavení
Dozorový úřad
Nezávislost
Obecné podmínky pro členy dozorového úřadu
Pravidla pro zřízení dozorového úřadu
Oddíl 2
Příslušnost, úkoly a pravomoci
Příslušnost
Příslušnost vedoucího dozorového úřadu
Úkoly
Pravomoci
Zprávy o činnosti
KAPITOLA VII
Spolupráce a jednotnost
Oddíl 1
Spolupráce
Spolupráce mezi vedoucím dozorovým úřadem a dalšími dotčenými dozorovými úřady
Vzájemná pomoc
Společné postupy dozorových úřadů
Oddíl 2
Jednotnost
Mechanismus jednotnosti
Stanovisko sboru
Řešení sporů sborem
Postup pro naléhavé případy
Výměna informací
Oddíl 3
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Nezávislost
Úkoly sboru
Zprávy
Postup
Předseda
Úkoly předsedy
Sekretariát
Důvěrnost
KAPITOLA VIII
Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Právo na účinnou soudní ochranu vůči dozorovému úřadu
Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli
Zastupování subjektů údajů
Přerušení řízení
Právo na náhradu újmy a odpovědnost
Obecné podmínky pro ukládání správních pokut
Sankce
KAPITOLA IX
Ustanovení týkající se zvláštních situací, při nichž dochází ke zpracování
Zpracování a svoboda projevu a informací
Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům
Zpracování národních identifikačních čísel
Zpracování v souvislosti se zaměstnáním
Záruky a odchylky týkající se zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely
Povinnost mlčenlivosti
Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími
KAPITOLA X
Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty
Výkon přenesené pravomoci
Postupy projednávání ve výboru
KAPITOLA XI
Závěrečná ustanovení
Zrušení směrnice 95/46/ES
Vztah ke směrnici 2002/58/ES
Vztah k dříve uzavřeným dohodám
Zprávy Komise
Přezkum jiných právních aktů Unie v oblasti ochrany údajů
Vstup v platnost a použitelnost • údajů 1046
 • nebo 1026
 • zpracování 545
 • osobních 497
 • být 321
 • správce 310
 • podle 295
 • pokud 254
 • tohoto 236
 • nařízení 235
 • které 226
 • údaje 193
 • úřad 182
 • dozorový 174
 • práva 173
 • osobní 168
 • účely 167
 • subjektu 164
 • státu 164
 • členského 157
 • ochranu 155
 • opatření 155
 • článku 153
 • zejména 151
 • rozhodnutí 145
 • měl 136
 • unie 135
 • odst 135
 • jsou 135
 • ochrany 131
 • subjekt 128
 • právo 127
 • včetně 119
 • může 111
 • úřadu 107
 • souladu 105
 • jejich 103
 • Článek 98
 • toto 96
 • jeho 94
 • při 93
 • informace 93
 • tyto 90
 • mělo 89
 • zájmu 89
 • třetí 88
 • mohou 88
 • osob 85
 • práv 85
 • měly 84
 • subjektů 83
 • těchto 83
 • úřady 81
 • případě 81
 • porušení 80
 • zpracovatel 79
 • zpracovatele 78
 • dozorového 77
 • veřejné 77
 • který 76
 • tímto 75
 • fyzických 74
 • jiné 72
 • nezbytné 72
 • právní 71
 • moci 70
 • která 69
 • osvědčení 69
 • zpracováním 67
 • týkající 67
 • účelem 67
 • mezinárodní 66
 • nařízením 66
 • měla 66
 • mezi 65
 • správci 65
 • základě 64
 • uvedené 64
 • sboru 63
 • uvedených 63
 • předání 61
 • jako 58
 • subjekty 58
 • unii 57
 • případech 57
 • komise 56
 • souvislosti 55
 • mít 54
 • svých 54
 • informací 54
 • orgány 54
 • pouze 53
 • byly 53
 • výkonu 52
 • osoby 52
 • správcem 50
 • pravidla 50
 • povinnosti 50
 • odstavci 50
 • chování 49
 • uplatňování 48
 • není 48
 • vydávání 48
 • odstavce 47
 • plnění 47
 • státy 47
 • ustanovení 46
 • fyzické 46
 • parlamentu 46
 • tento 45
 • posouzení 45
 • záruky 45
 • souhlas 45
 • smlouvy 44
 • například 44
 • musí 43
 • úřadem 43
 • pravomoci 43
 •    pokud 43
 • byla 42
 • evropského 42
 • veřejného 42
 • další 42
 • řízení 42
 • dozorovým 41
 • písm 41
 • vztahuje 40
 • zemi 40
 • rovněž 40
 • země 40
 • právem 39
 • podniků 39
 • rady 39
 • zajištění 39
 • vhodné 38
 • dozorové 38
 • státě 38
 • rámci 38
 • zabezpečení 38
 • postupy 38
and the number of total unique words without stopwords is: 5546


Keywords:

 • Akty v přenesené pravomoci
 • Biometrickými údaji
 • Citlivé osobní údaje
 • Dotčeným dozorovým úřadem
 • Dozorový úřad
 • Dozorovým úřadem
 • Evidencí
 • Evropský sbor pro ochranu oso
 • Genetickými údaji
 • Hlavní provozovnou
 • Informace a přístup k osobn
 • Integrita a důvěrnost
 • Jednotnost
 • Kodexy chování a vydávání
 • Listina
 • Mezinárodní organizací
 • Minimalizace údajů
 • Nezávislost postavení
 • Nezávislé dozorové úřady
 • Obecná ustanovení
 • Obecné povinnosti
 • Odpovědnost
 • Omezení
 • Omezení uložení
 • Omezením zpracování
 • Oprava a výmaz
 • Osobními údaji
 • Podnikem
 • Podnikových dohod
 • Porušením zabezpečení osobních úda
 • Posouzení vlivu na ochranu os
 • Pověřenec pro ochranu osobn
 • Profilování
 • Profilováním
 • Práva subjektu údajů
 • Právní ochrana, odpovědnost
 • Právo být zapomenut
 • Právo být zapomenuta
 • Právo vznést námitku a auto
 • Pseudonymizace
 • Pseudonymizací
 • Předávání osobních údaj
 • Přeshraničním zpracováním
 • Přesnost
 • Příjemcem
 • Příslušnost, úkoly a pravo
 • Rasový původ
 • Relevantní a odůvodněnou námitkou
 • Sbor
 • Skupinou podniků
 • Službou informační společnosti
 • Smlouva o eu
 • Smlouva o fungování eu
 • Soudní dvůr
 • Souhlasem
 • Spolupráce
 • Spolupráce a jednotnost
 • Správce a zpracovatel
 • Správcem
 • Subjekt údajů
 • Transparentnost a postupy
 • Třetí stranou
 • Ustanovení týkající se zvl
 • Veřejné zdraví
 • Zabezpečení osobních údaj
 • Zpracovatelem
 • Zpracováním
 • Zákonnost, korektnost a transparentnost
 • Zásady
 • Zástupcem
 • Závaznými podnikovými pravidly
 • Závěrečná ustanovení
 • údaji o zdravotním stavu
 • újma
 • účelové omezení

 • dal 2004 diritto e informatica