GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CAIBIDIL VIII Leigheasanna, dliteanas agus pionóis
Cuid 3 An bord eorpach um chosaint sonraí
Airteagal 79 An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne rialaitheoir nó próiseálaí

1.   Gan dochar d'aon leigheas riaracháin nó neamhbhreithiúnach atá ar fáil, lena n-áirítear an ceart gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta de bhun Airteagal 77, beidh an ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil ag gach ábhar sonraí i gcás ina measann sé nó sí gur sáraíodh a gcearta faoin Rialachán seo mar thoradh ar phróiseáil a shonraí paearsanta nóa sonraí pearsanta i nemahchomhlíonadh an Rialachain seo.

2.   Tionscnófar imeachtaí i gcoinne rialaitheoir nó próiseálaí os comhair na gcúirteanna sa Bhallstát ina bhfuil bunaíocht ag an rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí. De rogha air sin, féadfar na himeachtaí sin a thionscnamh os comhair na gcúirteanna sa Bhallstát ina bhfuil gnáthchónaí ar an ábhar sonraí, ach amháin más údarás poiblí de chuid Ballstáit é an rialaitheoir nó an próiseálaí atá ag gníomhú i bhfeidhmiú a chumhachtaí poiblí.

 • rialaitheoir 3
 • sonraí 3
 • próiseálaí 2
 • bhfuil 2
 • comhair 2
 • gcúirteanna 2
 • poiblí 2
 • ábhar 2
 • ceart 2
 • leigheas 2
 • atá 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA VIII Právní ochrana, odpovědnost a sankce
Oddíl 3 Evropský sbor pro ochranu osobních údajů
Článek 79 Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli

1.   Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu podle článku 77, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

2.   Řízení proti správci nebo zpracovateli se zahajuje u soudů toho členského státu, v němž má daný správce nebo zpracovatel provozovnu. Řízení se může popřípadě zahájit i u soudů členského státu, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště, s výjimkou případů, kdy je správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci některého členského státu, který jedná v rámci výkonu veřejné moci.

 • členského 3
 • nebo 3
 • státu 3
 • údajů 3
 • správce 2
 • soudů 2
 • podle 2
 • subjekt 2
 • zpracovatel 2
 • jeho 2
 • práva 2
 • moci 2
 • veřejné 2

Home GDPR - Reset comparing

"I dati sensibili di 1.200 funzionari insieme ad altri 15.000 altri account di professionisti sono stati esposti online" - Marcel Kolaja vicepresidente del Parlamento Europeo per l'IT