Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 17
 • Комисията 5
 • параграф  4
 • от 4
 • регламент 3
 • относно 3
 • настоящия 3
 • прегледите 2
 • оценките 2
 • по-специално 2
 • решенията 2
 •    При 2
 • органи 2
 • член  2
 • приети 2
 • или 2
 • по 2
 • Съвета 2
 • парламент 2
 • представя 2
 • Европейския 2
Home GDPR - Compare translations art 97

ГЛАВА XI Заключителни разпоредби
Раздел 3 Европейски комитет по защита на данните
Член 97 Доклади на Комисията

1.   До 25 май 2020 г. и на всеки четири години след това, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно оценката и прегледа на настоящия регламент. Докладите са публични.

2.   В контекста на оценките и прегледите, посочени в параграф 1, Комисията разглежда по-специално прилагането и функционирането на:

a)

глава V относно предаването на лични данни на трети държави или международни организации, особено по отношение на решенията, приети съгласно член 45, параграф 3 от настоящия регламент, и решенията, приети въз основа на член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО;

б)

глава VII относно сътрудничеството и съгласуваността.

3.   За целите на параграф 1 Комисията може да поиска информация от държавите членки и от надзорните органи.

4.   При извършването на оценките и прегледите по параграфи 1 и 2 Комисията взема предвид позициите и констатациите на Европейския парламент, на Съвета и на други компетентни органи или източници.

5.   При необходимост Комисията представя подходящи предложения за изменение на настоящия регламент, като отчита по-специално развитието на информационните технологии и напредъка на информационното общество.


dal 2004 diritto e informatica