Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 29
 • или 16
 • данни 12
 • по 11
 • данните 11
 • лични 10
 • защита 9
 • лице 9
 • да 7
 • се 6
 • длъжностно 5
 • за 4
 • може 4
 • от 4
 • обработващият 4
 • орган 3
 • въз 3
 • член  3
 • структура 3
 • обработващия 3
 • структури 3
 • основа 3
 • администратора 3
 • определят 3
 • му 2
 • категории 2
 • мащабно 2
 •    Длъжностното 2
 • администраторът 2
 • бъде 2
 • други 2
 • сдружения 2
Home GDPR - Compare translations art 37

ГЛАВА IV Администратор и обработващ лични данни
Раздел 4 Длъжностно лице по защита на данните
Член 37 Определяне на длъжностното лице по защита на данните

1.   Администраторът и обработващият лични данни определят длъжностно лице по защита на данните във всички случаи, когато:

a)

обработването се извършва от публичен орган или структура, освен когато става въпрос за съдилища при изпълнение на съдебните им функции;

б)

основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в операции по обработване, които поради своето естество, обхват и/или цели изискват редовно и систематично мащабно наблюдение на субектите на данни; или

в)

основните дейности на администратора или обработващия лични данни се състоят в мащабно обработване на специалните категории данни съгласно член 9 и на лични данни, свързани с присъди и нарушения, по член 10.

2.   Група предприятия може да назначи едно длъжностно лице по защита на данните, при условие че от всяко предприятие има лесен достъп до длъжностно лице по защита на данните.

3.   Когато администраторът или обработващият лични данни е обществен орган или структура, едно длъжностно лице по защита на данните може да бъде назначено за няколко такива органа или структури, като се отчита организационната им структура и размер.

4.   В случаи, различни от посочените в параграф 1, администраторът или обработващият лични данни или сдружения и други структури, представляващи категории администратори или обработващи лични данни, могат да определят — или ако това се иска от правото на Съюза или право на държава членка определят — длъжностно лице по защита на данните. Длъжностното лице по защита на данните може да действа в полза на такива сдружения и други структури, представляващи администратори или обработващи лични данни.

5.   Длъжностното лице по защита на данните се определя въз основа на неговите професионални качества, и по-специално въз основа на експертните му познания в областта на законодателството и практиките в областта на защитата на данните и способността му да изпълнява задачите, посочени в член 39.

6.   Длъжностното лице по защита на данните може да бъде член на персонала на администратора или на обработващия лични данни или да изпълнява задачите въз основа на договор за услуги.

7.   Администраторът или обработващият лични данни публикува данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните и ги съобщава на надзорния орган.

"Un'analisi separata del sorgente dell'app ha rivelato di violare le normative nazionali" - Nicola Vanin, in materia di big data, IA e dati sanitari