GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
Predmet úpravy a ciele
Vecná pôsobnosť
Územná pôsobnosť
Vymedzenie pojmov
KAPITOLA II
Zásady
Zásady spracúvania osobných údajov
Zákonnosť spracúvania
Podmienky vyjadrenia súhlasu
Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti
Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky
Spracúvanie bez potreby identifikácie
KAPITOLA III
Práva dotknutej osoby
Oddiel 1
Transparentnosť a postupy
Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby
Oddiel 2
Informácie a prístup k osobným údajom
Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby
Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
Oddiel 3
Oprava a vymazanie
Právo na opravu
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Právo na obmedzenie spracúvania
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania
Právo na prenosnosť údajov
Oddiel 4
Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie
Právo namietať
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Oddiel 5
Obmedzenia
Obmedzenia
KAPITOLA IV
Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Oddiel 1
Všeobecné povinnosti
Zodpovednosť prevádzkovateľa
Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov
Spoloční prevádzkovatelia
Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii
Sprostredkovateľ
Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Záznamy o spracovateľských činnostiach
Spolupráca s dozorným orgánom
Oddiel 2
Bezpečnosť osobných údajov
Bezpečnosť spracúvania
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Oddiel 3
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov a predchádzajúca konzultácia
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov
Predchádzajúca konzultácia
Oddiel 4
Zodpovedná osoba
Určenie zodpovednej osoby
Postavenie zodpovednej osoby
Úlohy zodpovednej osoby
Oddiel 5
Kódexy správania a certifikácia
Kódexy správania
Monitorovanie schválených kódexov správania
Certifikácia
Certifikačné subjekty
KAPITOLA V
Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
Všeobecná zásada prenosov
Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti
Prenosy vyžadujúce primerané záruky
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje
Výnimky pre osobitné situácie
Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov
KAPITOLA VI
Nezávislé dozorné orgány
Oddiel 1
Nezávislé postavenie
Dozorný orgán
Nezávislosť
Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu
Pravidlá zriadenia dozorného orgánu
Oddiel 2
Príslušnosť, úlohy a právomoci
Príslušnosť
Príslušnosť hlavného dozorného orgánu
Úlohy
Právomoci
Správy o činnosti
KAPITOLA VII
Spolupráca a konzistentnosť
Oddiel 1
Spolupráca
Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi
Vzájomná pomoc
Spoločné operácie dozorných orgánov
Oddiel 2
Konzistentnosť
Mechanizmus konzistentnosti
Stanovisko výboru
Riešenie sporov výborom
Postup pre naliehavé prípady
Výmena informácií
Oddiel 3
Európsky výbor pre ochranu údajov
Európsky výbor pre ochranu údajov
Nezávislosť
Úlohy výboru
Správy
Postup
Predseda
Úlohy predsedu
Sekretariát
Dôvernosť informácií
KAPITOLA VIII
Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu
Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Zastupovanie dotknutých osôb
Prerušenie konania
Právo na náhradu škody a zodpovednosť
Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút
Sankcie
KAPITOLA IX
Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania
Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie
Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom
Spracúvanie národného identifikačného čísla
Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním
Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť
Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení
KAPITOLA X
Delegované akty a vykonávacie akty
Vykonávanie delegovania právomocí
Postup výboru
KAPITOLA XI
Záverečné ustanovenia
Zrušenie smernice 95/46/ES
Vzťah k smernici 2002/58/ES
Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti
Správy Komisie
Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie • alebo 1210
 • údajov 618
 • osobných 425
 • ktoré 345
 • podľa 292
 • spracúvanie 236
 • tohto 221
 • orgán 215
 • osoby 214
 • článku 213
 • práva 198
 • spracúvania 192
 • účely 188
 • údaje 186
 • dozorný 182
 • ochrany 168
 • prevádzkovateľ 167
 • štátu 164
 • osobné 163
 • členského 157
 • osôb 153
 • dotknutej 142
 • prevádzkovateľa 142
 • nariadenia 142
 • Únie 133
 • najmä 133
 • osoba 128
 • vrátane 127
 • byť 123
 • uvedené 121
 • mali 120
 • môže 117
 • právo 116
 • orgánu 113
 • pokiaľ 110
 • odseku 109
 • ktorý 109
 • súlade 100
 • ochranu 97
 • informácie 95
 • opatrenia 92
 • dotknutá 90
 • Článok 88
 • dotknutých 82
 • práv 82
 • sprostredkovateľ 82
 • malo 81
 • verejnej 79
 • dozorného 79
 • dotknuté 78
 • môžu 77
 • sprostredkovateľa 75
 • nariadením 75
 • prípade 74
 • týmto 74
 • jeho 73
 • orgány 72
 • fyzických 70
 • základe 70
 • článku  69
 • moci 68
 • mala 66
 • potrebné 66
 • právom 65
 • takéto 65
 • orgánmi 64
 •    ak 64
 • toho 63
 • všetky 62
 • výboru 62
 • napríklad 62
 • súvislosti 61
 • primerané 60
 • keď 60
 • uvedených 60
 • rozhodnutia 60
 • cieľom 59
 • pričom 59
 • práve 59
 • medzi 58
 • týkajúce 57
 • tieto 57
 • rozhodnutie 55
 • orgánom 55
 • boli 55
 • informácií 55
 • tretej 54
 • prevádzkovateľovi 54
 • Únii 54
 • toto 53
 • ods  52
 • prípadoch 52
 • činnosti 52
 • povinnosti 50
 • záujme 49
 • týchto 49
 • opatrení 48
 • záruky 47
 • nariadenie 47
 • úlohy 47
 • rámci 46
 • parlamentu 46
 • mať 45
 • pravidlá 45
 • súhlas 45
 • spracúvaním 44
 • európskeho 44
 • komisia 44
 • dozorným 43
 • orgánov 43
 • takýchto 43
 • právnych 42
 • osobe 42
 • ktorá 42
 • ktorých 42
 • iné 42
 • slobody 42
 • štáty 41
 • správania 41
 • písm 41
 • porušenia 40
 • uplatňovanie 40
 • podnikov 40
 • týkajúcich 40
 • spracúvajú 40
 • prijať 40
 • svojich 40
 • fyzickej 39
 • verejného 39
 • tomto 39
 • výbor 39
 • prevádzkovateľom 39
 • rozsahu 39
 • medzinárodnej 39
 • pravidiel 39
 • dozorné 39
 • právne 39
 • rady 39
 • uplatňovať 38
 • poskytnúť 38
and the number of total unique words without stopwords is: 5785


Keywords:

 • Bezpečnosť osobných údajov
 • Biometrické údaje
 • Cezhraničné spracúvanie
 • Charta
 • Citlivé údaje
 • Delegované akty a vykonávaci
 • Denial of service
 • Dotknutá osoba
 • Dotknutý dozorný orgán
 • Dozorný orgán
 • Európsky výbor pre ochranu
 • Genetické údaje
 • Hlavná prevádzkareň
 • Informačný systém
 • Informácie a prístup k osobn
 • Integrita a dôvernosť
 • Konzistentnosť
 • Kódexy správania a certifik
 • Mechanizmus jednotného kontaktného mie
 • Medzinárodná organizácia
 • Minimalizácia uchovávania
 • Minimalizácia údajov
 • Na zabudnutie
 • Nezávislé dozorné orgány
 • Nezávislé postavenie
 • Obmedzenia
 • Obmedzenie spracúvania
 • Obmedzenie účelu
 • Oprava a vymazanie
 • Osobné údaje
 • Podnik
 • Porušenie ochrany osobných údajov
 • Posúdenie vplyvu na ochranu
 • Prenosy osobných údajov do t
 • Prevádzkovateľ
 • Prevádzkovateľ a sprostredko
 • Profilovanie
 • Prostriedky nápravy, zodpoved
 • Práva dotknutej osoby
 • Právo namietať a automatizov
 • Právo na zabudnutie
 • Príjemca
 • Príslušnosť, úlohy a práv
 • Pseudonymizácia
 • Pseudonymizácie
 • Rasový pôvod
 • Relevantná a odôvodnená námietka
 • Skupina podnikov
 • Sledovanie správania
 • Služba informačnej spoločnosti
 • Spolupráca
 • Spolupráca a konzistentnosť
 • Spracúvanie
 • Sprostredkovateľ
 • Správnosť
 • Súdny dvor
 • Súhlas dotknutej osoby
 • Transparentnosť a postupy
 • Tretia strana
 • Ustanovenia o osobitných situ
 • Verejné zdravie
 • Výbor
 • Všeobecné povinnosti
 • Všeobecné ustanovenia
 • Zodpovednosť
 • Zodpovedná osoba
 • Zákonnosť, spravodlivosť a transparen
 • Zásady
 • Zástupca
 • Záverečné ustanovenia
 • Záväzné vnútropodnikové pravidlá
 • údaje týkajúce sa zdravia

 • dal 2004 diritto e informatica