GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITOLA IV Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Oddiel 4 Zodpovedná osoba
Článok 37 Určenie zodpovednej osoby

1.   Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď:

a)

spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

b)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo

c)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

2.   Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak je zodpovedná osoba ľahko dostupná z každej prevádzkarne.

3.   Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, pre viaceré takéto orgány alebo subjekty sa môže určiť jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich organizačná štruktúra a veľkosť.

4.   V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 1, zodpovednú osobu môže určiť alebo, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo v práve členského štátu, určí prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.

5.   Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39.

6.   Zodpovedná osoba môže byť členom personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

7.   Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zverejnia kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámia ich dozornému orgánu.

 • alebo 17
 • môže 6
 • osoba 5
 • údajov 3
 • prevádzkovateľa 3
 • určiť 3
 • zodpovedná 3
 • spracúvanie 3
 • sprostredkovateľa 3
 • sprostredkovateľ 3
 • zodpovednú 3
 • osobu 3
 • základe 3
 • plniť 2
 • prevádzkovateľov 2
 •    prevádzkovateľ 2
 • úlohy 2
 • rozsahu 2
 •    zodpovedná 2
 • odborných 2
 • článku  2
 • podľa 2
 • sprostredkovateľov 2
 • určí 2
 • verejnoprávny 2
 • činnosťami 2
 • práve 2
 • moci 2
 • verejnej 2
 • uvedené 2
 • orgán 2
 • subjekty 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER IV Controller and processor
Section 4 Data protection officer
Article 37 Designation of the data protection officer

1.   The controller and the processor shall designate a data protection officer in any case where:

(a)

the processing is carried out by a public authority or body, except for courts acting in their judicial capacity;

(b)

the core activities of the controller or the processor consist of processing operations which, by virtue of their nature, their scope and/or their purposes, require regular and systematic monitoring of data subjects on a large scale; or

(c)

the core activities of the controller or the processor consist of processing on a large scale of special categories of data pursuant to Article 9 and personal data relating to criminal convictions and offences referred to in Article 10.

2.   A group of undertakings may appoint a single data protection officer provided that a data protection officer is easily accessible from each establishment.

3.   Where the controller or the processor is a public authority or body, a single data protection officer may be designated for several such authorities or bodies, taking account of their organisational structure and size.

4.   In cases other than those referred to in paragraph 1, the controller or processor or associations and other bodies representing categories of controllers or processors may or, where required by Union or Member State law shall, designate a data protection officer. The data protection officer may act for such associations and other bodies representing controllers or processors.

5.   The data protection officer shall be designated on the basis of professional qualities and, in particular, expert knowledge of data protection law and practices and the ability to fulfil the tasks referred to in Article 39.

6.   The data protection officer may be a staff member of the controller or processor, or fulfil the tasks on the basis of a service contract.

7.   The controller or the processor shall publish the contact details of the data protection officer and communicate them to the supervisory authority.

 • data 13
 • protection 10
 • officer 9
 • processor 7
 • controller 7
 •    the 4
 • shall 4
 • article  3
 • authority 3
 • processing 3
 • bodies 3
 • referred 3
 • tasks 2
 • single 2
 • consist 2
 • fulfil 2
 • basis 2
 • controllers 2
 • associations 2
 • activities 2
 • member 2
 • body 2
 • public 2
 • designated 2
 • designate 2
 • representing 2
 • categories 2
 • large 2
 • scale 2
 • processors 2
 • core 2

Home GDPR - Reset comparing

"Vulnerabilità, exploit e zero-days. Si chiama così perché hai zero giorni per correre ai ripari. Per capirci meglio: mentre tu stai leggendo queste righe, io sono già entrato." - Ryan Marek, Hacker, Antivirus Intelligence Group, Tel Aviv