Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • nariadenia 3
 •    komisia 3
 • tohto 3
 • komisia 2
 • preskúmaní 2
 • zohľadní 2
 • prijaté 2
 • uvedených 2
 • hodnotení 2
 • článku  2
 • alebo 2
 • parlamentu 2
 • najmä 2
Home GDPR - Compare translations art 97

KAPITOLA XI Záverečné ustanovenia
Oddiel 3 Európsky výbor pre ochranu údajov
Článok 97 Správy Komisie

1.   Komisia do 25. mája 2020 a potom každé štyri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia. Správy sa zverejnia.

2.   V kontexte hodnotení a preskúmaní uvedených v odseku 1 Komisia preskúma najmä uplatňovanie a fungovanie:

a)

kapitoly V o prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám s osobitným zameraním na rozhodnutia prijaté podľa článku 45 ods. 3 tohto nariadenia a rozhodnutia prijaté na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES;

b)

kapitoly VII o spolupráci a konzistentnosti.

3.   Na účely odseku 1 môže Komisia žiadať informácie od členských štátov a dozorných orgánov.

4.   Komisia pri hodnoteniach a preskúmaniach uvedených v odsekoch 1 a 2 zohľadní stanoviská a zistenia Európskeho parlamentu, Rady a iných relevantných subjektov alebo zdrojov.

5.   Komisia v prípade potreby predloží vhodné návrhy na zmenu tohto nariadenia, pričom zohľadní najmä vývoj v oblasti informačných technológií a vychádza z aktuálneho stavu pokroku v informačnej spoločnosti.


dal 2004 diritto e informatica