search


interactive GDPR 2016/0679 HR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2016/0679 HR jump to: Art. 64 . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


index :


whereas :


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 206

 

Članak 64.

Mišljenje Odbora

1.   Odbor daje mišljenje kada nadležno nadzorno tijelo namjerava donijeti bilo koju od mjera navedenih dalje u tekstu. Nadležno nadzorno tijelo u tu svrhu obavješćuje Odbor o nacrtu odluke ako ona:

(a)

ima za cilj donijeti popis postupaka obrade na koje se primjenjuje zahtjev procjene učinka na zaštitu podataka u skladu s člankom 35. stavkom 4.;

(b)

odnosi se na pitanje u skladu s člankom 40. stavkom 7. o tome jesu li nacrt kodeksa ponašanja ili izmjena ili dopuna kodeksa ponašanja usklađeni s ovom Uredbom;

(c)

ima za cilj odobriti kriterije za akreditaciju tijela na temelju članka 41. stavka 3. ili certifikacijskog tijela na temelju članka 43. stavka 3.;

(d)

ima za cilj odrediti standardne klauzule zaštite podataka iz članka 46. stavka 2. točke (d) i iz članka 28. stavka 8.;

(e)

ima za cilj odobriti ugovorne klauzule iz članka 46. stavka 3. točke (a); ili

(f)

ima za cilj odobriti obvezujuća korporativna pravila u smislu članka 47.

2.   Svako nadzorno tijelo, predsjednik Odbora ili Komisija mogu zatražiti da svaki predmet opće primjene ili s učincima u više od jedne države članice pregleda Odbor kako bi on dao mišljenje, posebno ako nadležno nadzorno tijelo ne poštuje obveze o uzajamnoj pomoći u skladu s člankom 61. ili o zajedničkim operacijama u skladu s člankom 62.

3.   U slučajevima koji se navode u stavcima 1. i 2. Odbor daje mišljenje o predmetu koji je zaprimio ako već nije dao mišljenje o istoj stvari. To mišljenje usvaja se u roku od osam tjedana natpolovičnom većinom članova Odbora. Taj se rok može produžiti za dodatnih šest tjedana, uzimajući u obzir složenost predmeta. S obzirom na nacrt odluke iz stavka 1. koja se članovima Odbora dostavlja u skladu sa stavkom 5. smatra se da se član koji nije uložio prigovor u razumnom roku koji je odredio predsjednik slaže s nacrtom odluke.

4.   Nadzorna tijela i Komisija bez nepotrebnog odgađanja elektroničkim putem priopćuju Odboru, upotrebljavajući standardizirani format, sve bitne informacije, uključujući, ovisno o slučaju, i sažetak činjenica, nacrt odluke, razloge zbog kojih je poduzimanje takve mjere neophodno i mišljenja drugih predmetnih nadzornih tijela.

5.   Predsjednik Odbora bez nepotrebnog odgađanja elektroničkim putem izvješćuje:

(a)

članove Odbora i Komisiju o svim bitnim informacijama koje su mu priopćene upotrebljavajući standardizirani format. Tajništvo Odbora prema potrebi omogućuje prijevode bitnih informacija; i

(b)

nadzorno tijelo iz stavaka 1. i 2., ovisno o slučaju, i Komisiju o mišljenju i objavljuje ga.

6.   Nadležno nadzorno tijelo ne donosi svoj nacrt odluke iz stavka 1. tijekom roka iz stavka 3.

7.   Nadzorno tijelo iz stavka 1. osobito uvažava mišljenje Odbora i u roku od dva tjedna od zaprimanja mišljenja elektroničkim putem obavješćuje predsjednika Odbora o tome zadržava li ili mijenja svoj nacrt odluke, te izmijenjeni nacrt odluke, ako ga ima, dostavlja u standardiziranom formatu.

8.   Ako predmetno nadzorno tijelo obavijesti predsjednika Odbora u roku navedenom u stavku 7. ovog članka da ne namjerava u obzir uzeti mišljenje Odbora, u cijelosti ili djelomično, uz relevantno obrazloženje, primjenjuje se članak 65. stavak 1.


whereas

dal 2004 diritto e informatica