GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

KAPITEL I
Allmänna bestämmelser
Syfte
Materiellt tillämpningsområde
Territoriellt tillämpningsområde
Definitioner
KAPITEL II
Principer
Principer för behandling av personuppgifter
Laglig behandling av personuppgifter
Villkor för samtycke
Villkor som gäller barns samtycke avseende informationssamhällets tjänster
Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter
Behandling av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål samt överträdelser
Behandling som inte kräver identifiering
KAPITEL III
Den registrerades rättigheter
Avsnitt 1
Insyn och villkor
Klar och tydlig information och kommunikation samt klara och tydliga villkor för utövandet av den registrerades rättigheter
Avsnitt 2
Information och tillgång till personuppgifter
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna samlas in från den registrerade
Information som ska tillhandahållas om personuppgifterna inte har erhållits från den registrerade
Den registrerades rätt till tillgång
Avsnitt 3
Rättelse och radering
Rätt till rättelse
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Rätt till begränsning av behandling
Anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling
Rätt till dataportabilitet
Avsnitt 4
Rätt att göra invändningar och automatiserat individuellt beslutsfattande
Rätt att göra invändningar
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Avsnitt 5
Begränsningar
Begränsningar
KAPITEL IV
Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Avsnitt 1
Allmänna skyldigheter
Den personuppgiftsansvariges ansvar
Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
Gemensamt personuppgiftsansvariga
Företrädare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden som inte är etablerade i unionen
Personuppgiftsbiträden
Behandling under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets överinseende
Register över behandling
Samarbete med tillsynsmyndigheten
Avsnitt 2
Säkerhet för personuppgifter
Säkerhet i samband med behandlingen
Anmälan av en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten
Information till den registrerade om en personuppgiftsincident
Avsnitt 3
Konsekvensbedömning avseende dataskydd samt föregående samråd
Konsekvensbedömning avseende dataskydd
Förhandssamråd
Avsnitt 4
Dataskyddsombud
Utnämning av dataskyddsombudet
Dataskyddsombudets ställning
Dataskyddsombudets uppgifter
Avsnitt 5
Uppförandekod och certifiering
Uppförandekoder
Övervakning av godkända uppförandekoder
Certifiering
Certifieringsorgan
KAPITEL V
Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer
Allmän princip för överföring av uppgifter
Överföring på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå
Överföring som omfattas av lämpliga skyddsåtgärder
Bindande företagsbestämmelser
Överföringar och utlämnanden som inte är tillåtna enligt unionsrätten
Undantag i särskilda situationer
Internationellt samarbete för skydd av personuppgifter
KAPITEL VI
Oberoende tillsynsmyndigheter
Avsnitt 1
Oberoende ställning
Tillsynsmyndighet
Oberoende
Allmänna villkor för tillsynsmyndighetens ledamöter
Regler för inrättandet av en tillsynsmyndighet
Avsnitt 2
Behörighet, uppgifter och befogenheter
Behörighet
Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet
Uppgifter
Befogenheter
Verksamhetsrapporter
KAPITEL VII
Samarbete och enhetlighet
Avsnitt 1
Samarbete
Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna
Ömsesidigt bistånd
Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser
Avsnitt 2
Enhetlighet
Mekanism för enhetlighet
Yttrande från Styrelsen
Tvistlösning genom styrelsen
Skyndsamt förfarande
Utbyte av information
Avsnitt 3
Europeiska dataskyddsstyrelsen
Europeiska dataskyddsstyrelsen
Oberoende
Styrelsens uppgifter
Rapporter
Förfarande
Ordförande
Ordförandens uppgifter
Sekretariatet
Konfidentialitet
KAPITEL VIII
Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot tillsynsmyndighetens beslut
Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde
Företrädande av registrerade
Vilandeförklaring av förfaranden
Ansvar och rätt till ersättning
Allmänna villkor för påförande av administrativa sanktionsavgifter
Sanktioner
KAPITEL IX
Bestämmelser om särskilda behandlingssituationer
Behandling och yttrande- och informationsfriheten
Behandling och allmänhetens tillgång till allmänna handlingar
Behandling av nationella identifikationsnummer
Behandling i anställningsförhållanden
Skyddsåtgärder och undantag för behandling för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål
Tystnadsplikt
Befintliga bestämmelser om dataskydd inom kyrkor och religiösa samfund
KAPITEL X
Delegerade akter och genomförandeakter
Utövande av delegeringen
Kommittéförfarande
KAPITEL XI
Slutbestämmelser
Upphävande av direktiv 95/46/EG
Förhållande till direktiv 2002/58/EG
Förhållande till tidigare ingångna avtal
Kommissionsrapporter
Översyn av andra unionsrättsakter om dataskydd
Ikraftträdande och tillämpning • eller 1315
 • för 1091
 • till 608
 • personuppgifter 446
 • bör 409
 • denna 376
 • artikel 350
 • inte 348
 • behandling 344
 • förordning 289
 • personuppgiftsansvarige 281
 • registrerade 273
 • enligt 213
 • avses 196
 • behandlingen 196
 • rätt 189
 • inom 176
 • enlighet 171
 • när 165
 • får 162
 • rättigheter 161
 • uppgifter 156
 • samt 151
 • åtgärder 149
 • tillsynsmyndigheten 147
 • från 138
 • tillsynsmyndighet 135
 • andra 132
 • vara 132
 • nationella 131
 • punkt 130
 • detta 129
 • dessa 125
 • beslut 124
 • information 116
 • fysiska 114
 • personuppgiftsbiträdet 109
 • gäller 106
 • fall 105
 • registrerades 105
 • ändamål 105
 • personuppgifterna 102
 • särskilt 98
 • unionen 92
 • sådana 89
 • lämpliga 87
 • kommissionen 87
 • genom 87
 • sina 85
 • personer 83
 • medlemsstaternas 80
 • avseende 78
 • inbegripet 78
 • friheter 77
 • medlemsstat 76
 • skydd 76
 • intresse 74
 • bestämmelser 74
 • unionsrätten 73
 • utan 73
 • dataskydd 73
 • särskilda 72
 • styrelsen 71
 • personuppgiftsansvariga 70
 • organ 70
 • annan 69
 • allmänt 68
 • behandlas 68
 • säkerställa 68
 • under 66
 • sätt 65
 • begäran 65
 •    om 64
 • deras 62
 • rör 62
 • skyddsåtgärder 61
 • internationella 59
 • personuppgiftsansvariges 59
 • berörda 59
 •    den 58
 • omfattas 58
 • bindande 58
 • sådan 58
 • vilken 57
 • samtycke 57
 • vilka 56
 • varje 55
 • mellan 54
 • verksamhet 54
 • personuppgiftsansvarig 54
 • kunna 54
 • rätten 54
 • person 53
 • syfte 53
 • ytterligare 53
 • tillsynsmyndigheter 53
 • där 53
 • behöriga 52
 • påverkar 52
 • annat 52
 • endast 52
 • efter 52
 • ansvariga 51
 • skyldigheter 51
 • personuppgiftsbiträde 51
 • hänsyn 50
 • tillämpningen 50
 • tillämpas 49
 • fastställa 48
 • över 48
 • här 48
 • tillsynsmyndigheterna 47
 • befogenheter 47
 • nödvändig 46
 • administrativa 46
 • villkor 46
 • intressen 45
 • vilket 45
 • grundläggande 44
 • personuppgiftsbiträden 43
 • rättsliga 43
 • myndigheter 43
 • tredjeland 43
 • företag 43
 • artikeln 42
 • utförs 42
 • sitt 42
 • klagomål 41
 • kategorier 41
 • medlemsstaterna 41
 • förfaranden 40
 • ramen 40
 • fysisk 40
 • också 40
 • avtal 40
 • tekniska 39
 • artikel  39
 • allmänna 39
 • rådets 39
 • krävs 39
and the number of total unique words without stopwords is: 3772


Keywords:

 • Allmänna skyldigheter
 • Allmänna bestämmelser
 • Begränsningar
 • Behörighet, uppgifter och bef
 • Bestämmelser om särskilda be
 • Dataskyddsombud
 • Delegerade akter och genomför
 • Den registrerades rättigheter
 • Enhetlighet
 • Europeiska dataskyddsstyrelsen
 • Information och tillgång till
 • Insyn och villkor
 • Konsekvensbedömning avseende
 • Oberoende ställning
 • Oberoende tillsynsmyndigheter
 • Personuppgiftsansvarig och per
 • Principer
 • Rätt att göra invändningar
 • Rättelse och radering
 • Rättsmedel, ansvar och sankti
 • Samarbete
 • Samarbete och enhetlighet
 • Slutbestämmelser
 • Säkerhet för personuppgifter
 • Uppförandekod och certifierin
 • Överföring av personuppgifte

 • dal 2004 diritto e informatica