@gdprkit.it 2020


KAPITOLU I


Dispożizzjonijiet ġenerali


Artikolu 1 Suġġett u objettivi
Artikolu 2 Kamp ta' applikazzjoni materjali
Artikolu 3 Kamp ta' applikazzjoni territorjali
Artikolu 4 Definizzjonijiet


KAPITOLU II


Prinċipji
Artikolu 5 Prinċipji relatati mal-ipproċessar ta' data personali
Artikolu 6 Legalità tal-ipproċessar
Artikolu 7 Kondizzjonijiet għal kunsens
Artikolu 8 Kondizzjonijiet applikabbli għall-kunsens ta' minorenni fir-rigward tas-servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni
Artikolu 9 Ipproċessar ta' kategoriji speċjali ta' data personali
Artikolu 10 Ipproċessar ta' data personali relatata ma' kundanni kriminali u reati
Artikolu 11 Ipproċessar li ma jeħtieġx identifikazzjoni


KAPITOLU III


Drittijiet tas-suġġett tad-data

Taqsima 1

Trasparenza u modalitajiet
Artikolu 12 Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data

Taqsima 2

Informazzjoni u aċċess għad-data personali
Artikolu 13 Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn tinġabar data personali mis-suġġett tad-data
Artikolu 14 Informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fejn id-data personali ma tkunx inkisbet mis-suġġett tad-data
Artikolu 15 Dritt ta' aċċess mis-suġġett tad-data

Taqsima 3

Rettifika u tħassir
Artikolu 16 Dritt għar-rettifika
Artikolu 17 Dritt għal tħassir (“dritt li wieħed jintesa”)
Artikolu 18 Dritt għal restrizzjoni tal-ipproċessar
Artikolu 19 Obbligu ta' notifika rigward rettifika jew tħassir ta' data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar
Artikolu 20 Dritt għall-portabbiltà tad-data

Taqsima 4

Dritt ta' oġġezzjoni u teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati
Artikolu 21 Dritt ta' oġġezzjoni
Artikolu 22 Teħid ta' deċiżjonijiet individwali awtomatizzati, inkluż tfassil ta' profili

Taqsima 5

Restrizzjonijiet
Artikolu 23 Restrizzjonijiet


KAPITOLU IV


Kontrollur u proċessur

Taqsima 1

Obbligi ġenerali
Artikolu 24 Responsabbiltà tal-kontrollur
Artikolu 25 Protezzjoni ta' data mid-disinn u b'mod awtomatiku
Artikolu 26 Kontrolluri konġunti
Artikolu 27 Rappreżentanti ta' kontrolluri jew proċessuri mhux stabbiliti fl-Unjoni
Artikolu 28 Proċessur
Artikolu 29 Ipproċessar taħt l-awtorità tal-kontrollur jew tal-proċessur
Artikolu 30 Reġistru tal-attivitajiet ta' pproċessar
Artikolu 31 Kooperazzjoni mal-awtorità superviżorja

Taqsima 2

Sigurtà tad-data personali
Artikolu 32 Sigurtà tal-ipproċessar
Artikolu 33 Notifika ta' ksur ta' data personali lill-awtorità superviżorja
Artikolu 34 Komunikazzjoni ta' ksur ta' data personali lis-suġġett tad-data

Taqsima 3

Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data u konsultazzjoni minn QABEL
Artikolu 35 Valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data
Artikolu 36 Konsultazzjoni minn qabel

Taqsima 4

Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 37 Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 38 Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data
Artikolu 39 Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data

Taqsima 5

Kodiċijiet ta' kondotta u ċertifikazzjoni
Artikolu 40 Kodiċijiet ta' kondotta
Artikolu 41 Monitoraġġ ta' kodiċijiet ta' kondotta approvati
Artikolu 42 Ċertifikazzjoni
Artikolu 43 Korpi ta' ċertifikazzjoni


KAPITOLU V


Trasferimenti ta' data personali lejn pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali
Artikolu 44 Prinċipju ġenerali għal trasferimenti
Artikolu 45 Trasferimenti abbażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza
Artikolu 46 Trasferimenti soġġetti għal salvagwardji xierqa
Artikolu 47 Regoli korporattivi vinkolanti
Artikolu 48 Trasferimenti jew żvelar mhux awtorizzati mil-liġi tal-Unjoni
Artikolu 49 Derogi għal sitwazzjonijiet speċifiċi
Artikolu 50 Kooperazzjoni internazzjonali għall-protezzjoni ta' data personali


KAPITOLU VI


Awtoritajiet superviżorji indipendenti

Taqsima 1

Status indipendenti
Artikolu 51 Awtorità superviżorja
Artikolu 52 Indipendenza
Artikolu 53 Kondizzjonijiet ġenerali għall-membri tal-awtorità superviżorja
Artikolu 54 Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja

Taqsima 2

Kompetenza, kompiti u setgħat
Artikolu 55 Kompetenza
Artikolu 56 Kompetenza tal-awtorità superviżorja ewlenija
Artikolu 57 Kompiti
Artikolu 58 Setgħat
Artikolu 59 Rapporti ta' attività


KAPITOLU VII


Kooperazzjoni u konsistenza

Taqsima 1

Kooperazzjoni
Artikolu 60 Kooperazzjoni bejn l-awtorità superviżorja ewlenija u l-awtoritajiet superviżorji kkonċernati oħra
Artikolu 61 Assistenza reċiproka
Artikolu 62 Operazzjonijiet konġunti ta' awtoritajiet superviżorji

Taqsima 2

Konsistenza
Artikolu 63 Mekkaniżmu ta' konsistenza
Artikolu 64 Opinjoni tal-Bord
Artikolu 65 Soluzzjoni għat-tilwim mill-Bord
Artikolu 66 Proċedura ta' urġenza
Artikolu 67 Skambju tal-informazzjoni

Taqsima 3

Bord ewropew għall-protezzjoni tad-data
Artikolu 68 Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Artikolu 69 Indipendenza
Artikolu 70 Kompiti tal-Bord
Artikolu 71 Rapporti
Artikolu 72 Proċedura
Artikolu 73 President
Artikolu 74 Kompiti tal-President
Artikolu 75 Segretarjat
Artikolu 76 Kunfidenzjalità


KAPITOLU VIII


Rimedji, responsabbiltà u pieni
Artikolu 77 Dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja
Artikolu 78 Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra awtorità superviżorja
Artikolu 79 Dritt għal rimedju ġudizzjarju effettiv kontra kontrollur jew proċessur
Artikolu 80 Rappreżentanza ta' suġġetti tad-data
Artikolu 81 Sospensjoni ta' proċedimenti
Artikolu 82 Dritt għal kumpens u responsabbiltà
Artikolu 83 Kondizzjonijiet ġenerali biex jiġu imposti multi amministrattivi
Artikolu 84 Pieni


KAPITOLU IX


Dispożizzjonijiet b'rabta ma' sitwazzjonijiet speċifiċi ta' pproċessar
Artikolu 85 Ipproċessar u libertà ta' espressjoni u ta' informazzjoni
Artikolu 86 Ipproċessar u aċċess pubbliku għal dokumenti uffiċjali
Artikolu 87 Ipproċessar tan-numru tal-identifikazzjoni nazzjonali
Artikolu 88 Ipproċessar fil-kuntest tal-impjiegi
Artikolu 89 Salvagwardji u derogi relatati mal-ipproċessar għal finijiet ta' arkivjar fl-interess pubbliku, għal finijiet ta' riċerka xjentifika jew storika jew għal finijiet ta' statistika
Artikolu 90 Obbligi ta' segretezza
Artikolu 91 Regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tad-data ta' knejjes u assoċjazzjonijiet reliġjużi


KAPITOLU X


Atti delegati u atti ta' implimentazzjoni
Artikolu 92 Eżerċizzju tad-delega
Artikolu 93 Proċedura ta' kumitat


KAPITOLU XI


Dispożizzjonijiet finali
Artikolu 94 Tħassir tad-Direttiva 95/46/KE
Artikolu 95 Relazzjoni mad-Direttiva 2002/58/KE
Artikolu 96 Relazzjoni ma' Ftehimiet konklużi minn qabel
Artikolu 97 Rapporti tal-Kummissjoni
Artikolu 98 Rieżami ta' atti legali oħra tal-Unjoni dwar il-protezzjoni tad-data
Artikolu 99 Dħul fis-seħħ u applikazzjoni