GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

I NODAĻA
Vispārīgi noteikumi
Priekšmets un mērķi
Materiālā darbības joma
Teritoriālā darbības joma
Definīcijas
II NODAĻA
Principi
Personas datu apstrādes principi
Apstrādes likumīgums
Nosacījumi piekrišanai
Nosacījumi, kas piemērojami bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumiem
Īpašu kategoriju personas datu apstrāde
Personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrāde
Apstrāde, kurai nav nepieciešama identifikācija
III NODAĻA
Datu subjekta tiesības
1. iedaļa
Pārredzamība un izmantošanas kārtība
Pārredzama informācija, saziņa un datu subjekta tiesību īstenošanas kārtība
2. iedaļa
Informācija un piekļuve personas datiem
Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati ir iegūti no datu subjekta
Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta
Datu subjekta piekļuves tiesības
3. iedaļa
Labošana un dzēšana
Tiesības labot
Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
Tiesības ierobežot apstrādi
Pienākums ziņot par personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu
Tiesības uz datu pārnesamību
4. iedaļa
Tiesības iebilst un automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana
Tiesības iebilst
Automatizēta individuālu lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana
5. iedaļa
Ierobežojumi
Ierobežojumi
IV NODAĻA
Pārzinis un apstrādātājs
1. iedaļa
Vispārīgi pienākumi
Pārziņa atbildība
Integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc noklusējuma
Kopīgi pārziņi
Tādu pārziņu vai apstrādātāju pārstāvji, kuri neveic uzņēmējdarbību Savienībā
Apstrādātājs
Apstrāde pārziņa vai apstrādātāja pakļautībā
Apstrādes darbību reģistrēšana
Sadarbība ar uzraudzības iestādi
2. iedaļa
Personas datu drošība
Apstrādes drošība
Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana uzraudzības iestādei
Datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu
3. iedaļa
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un iepriekšēja apspriešanās
Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību
Iepriekšēja apspriešanās
4. iedaļa
Datu aizsardzības speciālists
Datu aizsardzības speciālista iecelšana
Datu aizsardzības speciālista statuss
Datu aizsardzības speciālista uzdevumi
5. iedaļa
Rīcības kodeksi un sertifikācija
Rīcības kodeksi
Apstiprināto rīcības kodeksu pārraudzība
Sertifikācija
Sertifikācijas struktūras
V NODAĻA
Personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām
Nosūtīšanas vispārīgie principi
Nosūtīšana, pamatojoties uz lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību
Nosūtīšana, pamatojoties uz atbilstošām garantijām
Saistoši uzņēmuma noteikumi
Datu nosūtīšana vai izpaušana, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nav atļauta
Atkāpes īpašās situācijās
Starptautiskā sadarbība personas datu aizsardzības jomā
VI NODAĻA
Neatkarīgas uzraudzības iestādes
1. iedaļa
Neatkarība
Uzraudzības iestāde
Neatkarība
Vispārīgi noteikumi par uzraudzības iestādes locekļiem
Noteikumi par uzraudzības iestādes izveidi
2. iedaļa
Kompetence, uzdevumi un pilnvaras
Kompetence
Vadošās uzraudzības iestādes kompetence
Uzdevumi
Pilnvaras
Darbības pārskati
VII NODAĻA
Sadarbība un konsekvence
1. iedaļa
Sadarbība
Sadarbība starp vadošo uzraudzības iestādi un citām attiecīgajām uzraudzības iestādēm
Savstarpēja palīdzība
Uzraudzības iestāžu kopīgās operācijas
2. iedaļa
Konsekvence
Konsekvences mehānisms
Kolēģijas atzinums
Strīdu risināšana kolēģijā
Steidzamības procedūra
Informācijas apmaiņa
3. iedaļa
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija
Neatkarība
Kolēģijas uzdevumi
Ziņojumi
Procedūra
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētāja uzdevumi
Sekretariāts
Konfidencialitāte
VIII NODAĻA
Tiesību aizsardzības līdzekļi, atbildība un sankcijas
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē
Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret uzraudzības iestādi
Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā pret pārzini vai apstrādātāju
Datu subjektu pārstāvība
Tiesvedības apturēšana
Tiesības uz kompensāciju un atbildība
Vispārīgi nosacījumi par administratīvo naudas sodu piemērošanu
Sankcijas
IX NODAĻA
Noteikumi par īpašām apstrādes situācijām
Apstrāde un vārda un informācijas brīvība
Apstrāde un publiska piekļuve oficiāliem dokumentiem
Valsts identifikācijas numura apstrāde
Apstrāde saistībā ar nodarbinātību
Garantijas un atkāpes, kas attiecas uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos
Pienākumi ievērot slepenību
Esošie baznīcu un reliģisko apvienību datu aizsardzības noteikumi
X NODAĻA
Deleģētie akti un īstenošanas akti
Deleģēšanas īstenošana
Komiteju procedūra
XI NODAĻA
Nobeiguma noteikumi
Direktīvas 95/46/EK atcelšana
Saistība ar Direktīvu 2002/58/EK
Saistība ar iepriekš noslēgtiem nolīgumiem
Komisijas ziņojumi
Citu Savienības tiesību aktu datu aizsardzības jomā pārskatīšana
Stāšanās spēkā un piemērošana • datu 1049
 • personas 648
 • uzraudzības 437
 • būtu 331
 • saskaņā 311
 • tiesību 243
 • apstrādes 239
 • aizsardzības 211
 • attiecībā 184
 • apstrādi 182
 • īpaši 166
 • dalībvalsts 163
 • tiesības 155
 • iestādes 153
 • iestāde 152
 •  panta 150
 •  punktā 148
 • tostarp 140
 • apstrāde 136
 • aizsardzību 136
 • pārzinis 135
 • pārziņa 134
 • savienības 125
 • subjekta 124
 • veic 121
 • arī 116
 • minēto 112
 • datus 112
 • vērā 110
 • šīs 109
 • regulas 105
 • pārzinim 105
 • subjektu 103
 • gadījumā 102
 • nolūkos 102
 • personu 102
 •  pants 99
 • regulu 99
 • tiek 99
 • būt 97
 • tās 96
 • saistībā 94
 •  punktu 93
 • tiesībām 93
 • sabiedrības 92
 •  pantu 90
 • dati 90
 • pēc 89
 • informāciju 85
 • iestādei 84
 • panta 82
 • savienībā 80
 • apstrādātājs 76
 • minētās 76
 • fizisku 75
 • subjektam 75
 • apstrādātāja 74
 • eiropas 73
 •    ja 70
 • iestādēm 68
 • valsts 67
 • lēmumu 67
 • aktiem 67
 • piemēram 67
 •  pantā 67
 • nodrošinātu 67
 • darbības 66
 • vajadzētu 65
 • subjekts 62
 • attiecīgā 62
 • pasākumus 61
 • apstrādei 59
 • šādu 59
 • darbībām 58
 •  punkta 57
 • pilnvaras 57
 • attiecas 57
 • noteikumus 57
 • citu 57
 • garantijas 57
 • varētu 56
 • šā 56
 • ņemot 55
 • noteikumu 55
 • tikai 54
 • ievērojot 54
 • sertifikācijas 51
 • gadījumos 51
 • interesēs 51
 • informācijas 50
 • kuri 50
 • kolēģijas 49
 • iestāžu 49
 • regulā 48
 • šajā 48
 • starp 48
 • regula 48
 • sniedz 48
 • pārzini 48
 • veselības 47
 • kura 47
 • apstrādātāju 46
 • savu 46
 • rīcības 46
 • laikā 45
 • piekrišanu 45
 • noteikumiem 45
 • kuru 44
 • informācija 44
 • risku 44
 • pasākumi 43
 • darbību 43
 • komisijai 43
 • nodrošina 43
 • padomes 43
 • struktūras 43
 • parlamenta 42
 • uzņēmējdarbības 42
 • piemēro 42
 • tiem 41
 • nosūtīšanu 41
 • iestādi 41
 • pamatojoties 41
 • trešā 40
 • minētos 40
 • aktos 40
 • statistikas 40
 • pret 40
 • subjektiem 39
 • minētajā 39
 • kurā 38
 • dalībvalstī 38
 • veidā 38
 • datiem 38
 • kuras 38
 • nebūtu 38
 • uzdevumu 38
 • noteikumi 38
 • naudas 37
 • lēmuma 37
and the number of total unique words without stopwords is: 5047


Keywords:

 • Datu aizsardzības speciālist
 • Datu subjekta tiesības
 • Deleģētie akti un īstenoša
 • Eiropas datu aizsardzības kol
 • Ierobežojumi
 • Informācija un piekļuve pers
 • Kompetence, uzdevumi un pilnva
 • Konsekvence
 • L_2016119lv.01000101
 • Labošana un dzēšana
 • Neatkarība
 • Neatkarīgas uzraudzības iest
 • Nobeiguma noteikumi
 • Noteikumi par īpašām apstr
 • Novērtējums par ietekmi uz d
 • Personas datu drošība
 • Personas datu nosūtīšana uz
 • Principi
 • Pārredzamība un izmantošana
 • Pārzinis un apstrādātājs
 • Rīcības kodeksi un sertifik
 • Sadarbība
 • Sadarbība un konsekvence
 • Tiesības iebilst un automatiz
 • Tiesību aizsardzības līdzek
 • Vispārīgi noteikumi
 • Vispārīgi pienākumi

 • dal 2004 diritto e informatica