GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

I SKYRIUS
Bendrosios nuostatos
Dalykas ir tikslai
Materialinė taikymo sritis
Teritorinė taikymo sritis
Apibrėžtys
II SKYRIUS
Principai
Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai
Tvarkymo teisėtumas
Sutikimo sąlygos
Sąlygos, taikomos vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės paslaugos, sutikimui
Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas
Asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas
Duomenų tvarkymas, kai asmens tapatybės nustatyti nereikia
III SKYRIUS
Duomenų subjekto teisės
1 skirsnis
Skaidrumas ir sąlygos
Skaidrus informavimas, pranešimas ir duomenų subjekto naudojimosi savo teisėmis sąlygos
2 skirsnis
Informavimas ir teisė susipažinti su asmens duomenimis
Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys renkami iš duomenų subjekto
Informacija, kuri turi būti pateikta, kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto
Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis
3 skirsnis
Duomenų ištaisymas ir ištrynimas
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
Prievolė pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo apribojimą
Teisė į duomenų perkeliamumą
4 skirsnis
Teisė nesutikti ir automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas
Teisė nesutikti
Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą
5 skirsnis
Apribojimai
Apribojimai
IV SKYRIUS
Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas
1 skirsnis
Bendrosios prievolės
Duomenų valdytojo atsakomybė
Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga
Bendri duomenų valdytojai
Sąjungoje neįsisteigusių duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų atstovai
Duomenų tvarkytojas
Duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui pavaldžių asmenų atliekamas duomenų tvarkymas
Duomenų tvarkymo veiklos įrašai
Bendradarbiavimas su priežiūros institucija
2 skirsnis
Asmens duomenų saugumas
Duomenų tvarkymo saugumas
Pranešimas priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
3 skirsnis
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir išankstinės konsultacijos
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
Išankstinės konsultacijos
4 skirsnis
Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų apsaugos pareigūno skyrimas
Duomenų apsaugos pareigūno statusas
Duomenų apsaugos pareigūno užduotys
5 skirsnis
Elgesio kodeksai ir sertifikavimas
Elgesio kodeksai
Patvirtintų elgesio kodeksų stebėsena
Sertifikavimas
Sertifikavimo įstaigos
V SKYRIUS
Asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms
Bendras duomenų perdavimo principas
Duomenų perdavimas remiantis sprendimu dėl tinkamumo
Duomenų perdavimas taikant tinkamas apsaugos priemones
Įmonei privalomos taisyklės
Sąjungos teisėje neleidžiamas duomenų perdavimas ar atskleidimas
Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais
Tarptautinis bendradarbiavimas asmens duomenų apsaugos srityje
VI SKYRIUS
Nepriklausomos priežiūros institucijos
1 skirsnis
Nepriklausomas statusas
Priežiūros institucija
Nepriklausomumas
Bendrieji reikalavimai priežiūros institucijos nariams
Priežiūros institucijos įsteigimo taisyklės
2 skirsnis
Kompetencija, užduotys ir įgaliojimai
Kompetencija
Vadovaujančios priežiūros institucijos kompetencija
Užduotys
Įgaliojimai
Veiklos ataskaitos
VII SKYRIUS
Bendradarbiavimas ir nuoseklumas
1 skirsnis
Bendradarbiavimas
Vadovaujančios priežiūros institucijos ir kitų susijusių priežiūros institucijų bendradarbiavimas
Savitarpio pagalba
Priežiūros institucijų bendros operacijos
2 skirsnis
Nuoseklumas
Nuoseklumo užtikrinimo mechanizmas
Valdybos nuomonė
Europos duomenų apsaugos valdybos sprendžiami ginčai
Skubos procedūra
Keitimasis informacija
3 skirsnis
Europos duomenų apsaugos valdyba
Europos duomenų apsaugos valdyba
Nepriklausomumas
Valdybos užduotys
Ataskaitos
Procedūra
Pirmininkas
Pirmininko užduotys
Sekretoriatas
Konfidencialumas
VIII SKYRIUS
Teisių gynimo priemonės, atsakomybė ir sankcijos
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš priežiūros instituciją
Teisė imtis veiksmingų teisminių teisių gynimo priemonių prieš duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją
Atstovavimas duomenų subjektams
Bylos nagrinėjimo sustabdymas
Teisė į kompensaciją ir atsakomybė
Bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos
Sankcijos
IX SKYRIUS
Nuostatos, susijusios su konkrečiais duomenų tvarkymo atvejais
Duomenų tvarkymas ir saviraiškos ir informacijos laisvė
Duomenų tvarkymas ir visuomenės teisė susipažinti su oficialiais dokumentais
Nacionalinio asmens identifikavimo numerio tvarkymas
Duomenų tvarkymas su darbo santykiais susijusiame kontekste
Apsaugos priemonės ir nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su duomenų tvarkymu archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais
Prievolės saugoti paslaptį
Galiojančios bažnyčių ir religinių asociacijų duomenų apsaugos taisyklės
X SKYRIUS
Deleguotieji aktai ir įgyvendinimo aktai
Įgaliojimų delegavimas
Komiteto procedūra
XI SKYRIUS
Baigiamosios nuostatos
Direktyvos 95/46/EB panaikinimas
Ryšys su Direktyva 2002/58/EB
Ryšys su anksčiau sudarytais susitarimais
Komisijos ataskaitos
Kitų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų peržiūra
Įsigaliojimas ir taikymas • duomenų 2026
 • arba 836
 • asmens 656
 • priežiūros 471
 • būti 429
 • turėtų 364
 • pagal 341
 • dėl 285
 • tvarkymo 263
 • apsaugos 262
 • gali 240
 • duomenis 226
 • valstybės 214
 • institucija 213
 • valdytojas 209
 • narės 204
 • duomenys 176
 • būtų 160
 • apie 152
 • institucijos 152
 • visų 148
 • kaip 142
 • teisės 141
 • šio 141
 • siekiant 137
 • pirma 137
 • taip 133
 • valdytojo 131
 •  straipsnio 130
 • savo 129
 • tikslais 129
 • sąjungos 124
 • įskaitant 120
 • subjekto 119
 • teisę 114
 • turi 113
 • tvarkymas 101
 • tvarkytojas 97
 • priemones 97
 • jeigu 96
 • subjektas 95
 • reglamento 95
 • šį 94
 • tvarkomi 93
 • atvejais 91
 • europos 90
 • asmenų 86
 • sąjungoje 85
 • reglamentą 85
 • subjektų 83
 • straipsnio 83
 • nustatyti 81
 •  dalyje 81
 • atveju 78
 • valdžios 78
 • poveikio 77
 • taikoma 75
 • tvarkytojo 74
 • priemonių 74
 • užtikrinti 72
 • institucijų 70
 • teisių 70
 • kuri 69
 • valdytojui 69
 • priemonės 68
 • valstybėje 67
 • fizinių 67
 • buvo 66
 • straipsnis 65
 •  dalį 63
 • kurių 62
 • intereso 62
 • viešojo 62
 • reglamentas 59
 • atsižvelgiant 58
 • tvarkyti 58
 • informacija 57
 • būtina 56
 • valdybos 55
 • taikomas 54
 • saugumo 54
 • veiklą 54
 • apsaugą 53
 • priemonėmis 53
 • neturėtų 53
 •    duomenų 52
 • komisija 51
 • kita 51
 • sertifikavimo 51
 • institucijai 51
 • sveikatos 51
 • teisė 51
 • tvarkant 50
 • informaciją 49
 • galėtų 48
 • pateikti 48
 • nurodyta 48
 • kurie 48
 • atlikti 47
 •  straipsnį 47
 • teisėms 47
 • pavyzdžiui 47
 • subjektui 47
 • taisykles 47
 • visuomenės 47
 • kuriais 46
 • informacijos 46
 •  straipsnyje 45
 • narių 45
 • kitų 45
 • tvarkymu 45
 • tarybos 45
 • laikantis 44
 • tikslus 44
 • teisėje 44
 • dalies 44
 • tyrimų 43
 • vykdant 43
 • toliau 43
 • elgesio 43
 • tais 43
 • parlamento 43
 • sprendimo 43
 • kuris 42
 • pateikia 42
 • laisvėms 42
 • užduotis 42
 • kuriomis 41
 • kuriuo 41
 • teise 41
 • šis 41
 • tvarkymą 40
 • kurios 40
 • imtis 40
 •  straipsnis 40
 • tvarko 40
 • nėra 39
 • gauti 39
 • susijusius 38
 •  dalies 38
and the number of total unique words without stopwords is: 5148


Keywords:

 • ,
 • Apribojimai
 • Asmens duomenys
 • Asmens duomenų perdavimai į
 • Asmens duomenų saugumas
 • Asmens duomenų saugumo pažeidimas
 • Atstovas
 • Baigiamosios nuostatos
 • Bendradarbiavimas
 • Bendradarbiavimas ir nuoseklum
 • Bendrosios prievolės
 • Bendrosios nuostatos
 • Biometriniai duomenys
 • Deleguotieji aktai ir įgyvend
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
 • Duomenų gavėjas
 • Duomenų ištaisymas ir ištry
 • Duomenų subjekto sutikimas
 • Duomenų subjekto teisės
 • Duomenų tvarkymas
 • Duomenų tvarkymo apribojimas
 • Duomenų tvarkytojas
 • Duomenų valdytojas
 • Duomenų valdytojas ir duomen
 • Elgesio kodeksai ir sertifikav
 • Europos duomenų apsaugos vald
 • Genetiniai duomenys
 • Informacinės visuomenės paslauga
 • Informavimas ir teisė susipa
 • Kompetencija, užduotys ir įg
 • Nepriklausomas statusas
 • Nepriklausomos priežiūros in
 • Nuoseklumas
 • Nuostatos, susijusios su konkr
 • Pagrindinė buveinė
 • Poveikio duomenų apsaugai ver
 • Priežiūros institucija
 • Principai
 • Profiliavimas
 • Profiliavimą
 • Pseudonimų suteikimas
 • Rasinė kilmė
 • Skaidrumas ir sąlygos
 • Susijusi priežiūros institucija
 • Susistemintas rinkinys
 • Sveikatos duomenys
 • Tarptautinė organizacija
 • Tarpvalstybinis duomenų tvarkymas
 • Teisių gynimo priemonės, ats
 • Teisė būti pamirštam
 • Teisė nesutikti ir automatizu
 • Tinkamas ir pagrįstas prieštaravimas
 • Trečioji šalis
 • Visuomenės sveikata
 • įmonei privalomos taisyklės
 • įmonių grupe
 • įmonių grupė
 • įmonė

 • dal 2004 diritto e informatica