GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

CAIBIDIL I
Forálacha ginearálta
Ábhar agus cuspóirí
Raon feidhme ábhartha
Raon feidhme críochach
Sainmhínithe
CAIBIDIL II
Prionsabail
Prionsabail a bhaineann le próiseáil sonraí pearsanta
Dleathacht na próiseála
Coinníollacha maidir le toiliú
Na coinníollacha is infheidhme maidir le toiliú linbh i dtaca le seirbhísí na sochaí faisnéise
Catagóirí speisialta sonraí pearsanta a phróiseáil
Sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus coireanna a phróiseáil
Próiseáil nach ngabhann ceanglas sainaitheanta léi
CAIBIDIL III
Cearta an ábhair sonraí
Roinn 1
Trédhearcacht agus módúlachtaí
Faisnéis thrédhearcach, cumarsáid agus módúlachtaí i dtaca le feidhmiú chearta an ábhair sonraí
Roinn 2
Faisnéis agus rochtain ar shonraí pearsanta
An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás go mbailítear sonraí ón ábhar sonraí
An fhaisnéis a bheidh le soláthar i gcás nár bailíodh na sonraí ón ábhar sonraí
Ceart rochtana don ábhar sonraí
Roinn 3
Ceartú agus léirscriosadh
An ceart go ndéanfaí ceartúcháin
An ceart go ndéanfaí léirscriosadh (“an ceart go ndéanfaí ligean i ndearmad”)
An ceart go gcuirfí srian le próiseáil
An oibleagáid fógra a thabhairt go ndearnadh sonraí pearsanta a cheartú nó a léirscriosadh nó próiseáil a shrianadh
An ceart chun iniomparthacht sonraí
Roinn 4
An ceart chun agóid a dhéanamh agus cinnteoireacht aonair uathoibrithe
An ceart chun agóid a dhéanamh
Cinnteoireacht aonair uathoibrithe, lena n-áirítear próifíliú
Roinn 5
Srianta
Srianta
CAIBIDIL IV
Rialaitheoir agus próiseálaí
Roinn 1
Oibleagáidí ginearálta
Freagracht an rialaitheora
Cosaint sonraí trí dhearadh agus mar réamhshocrú
Rialaitheoirí comhpháirteacha
Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas
An próiseálaí
Próiseáil faoi údarás an rialaitheora nó an phróiseálaí
Taifid de ghníomhaíochtaí próiseála
Comhar leis an údarás maoirseachta
Roinn 2
Slándáil sonraí pearsanta
Slándáil na próiseála
Fógra a thabhairt don údarás maoirseachta faoi shárú i ndáil le sonraí pearsanta
Sárú i ndáil le sonraí pearsanta a chur in iúl don ábhar sonraí
Roinn 3
Measúnú tionchair ar chosaint sonraí agus réamhchomhairliúchán
Measúnú tionchair ar chosaint sonraí
Réamhchomhairliúchán
Roinn 4
Oifigeach cosanta sonraí
An t-oifigeach cosanta sonraí a ainmniú
Post an oifigigh cosanta sonraí
Cúraimí an oifigigh cosanta sonraí
Roinn 5
Cóid iompair agus deimhniú
Cóid iompair
Faireachán a dhéanamh ar chóid fhormheasta iompair
Deimhniú
Comhlachtaí deimhniúcháin
CAIBIDIL V
Aistrithe sonraí pearsanta go tríú tíortha nó go heagraíochtaí idirnáisiúnta
Prionsabal ginearálta maidir le haistrithe
Aistrithe ar bhonn cinneadh leordhóthanachta
Aistrithe faoi réir coimircí iomchuí
Rialacha ceangailteacha corporáideacha
Aistrithe nó nochtadh sonraí nach bhfuil údaraithe le dlí an Aontais
Maoluithe i gcásanna sonracha
Comhar idirnáisiúnta chun sonraí pearsana a chosaint
CAIBIDIL VI
Údaráis mhaoirseachta neamhspleácha
Roinn 1
Stádas neamhspleách
An t-údarás maoirseachta
Neamhspleáchas
Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta
Rialacha maidir leis an údarás maoirseachta a bhunú
Cuid 2
Inniúlacht, cúraimí agus cumhachtaí
Inniúlacht
Inniúlacht an príomhúdaráis mhaoirseachta
Cúraimí
Cumhachtaí
Tuarascálacha ar ghníomhaíochtaí
CAIBIDIL VII
Comhar agus comhsheasmhacht
Roinn 1
Comhar
Comhar idir an príomhúdarás maoirseachta agus na húdaráis mhaoirseachta eile lena mbaineann
Cúnamh frithpháirteach
Oibríochtaí comhpháirteacha na n-údarás maoirseachta
Roinn 2
Comhsheasmhacht
An sásra comhsheasmhachta
Tuairim an Bhoird
Réiteach díospóide ag an mBord Eorpach um Chosaint Sonraí
Nós imeachta práinne
Malartú faisnéise
Cuid 3
An bord eorpach um chosaint sonraí
An Bord Eorpach um Chosaint Sonraí
Neamhspleáchas
Cúraimí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí
Tuarascálacha
Nós imeachta
Cathaoirleach
Cúraimí an Chathaoirligh
An Rúnaíocht
Rúndacht
CAIBIDIL VIII
Leigheasanna, dliteanas agus pionóis
An ceart chun gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta
An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne údarás maoirseachta
An ceart chun leigheas breithiúnach éifeachtach a fháil i gcoinne rialaitheoir nó próiseálaí
Ionadaíocht d'ábhair sonraí
Imeachtaí a chur ar fionraí
An ceart chun cúiteamh a fháil agus dliteanas
Coinníollacha ginearálta maidir le fíneálacha riaracháin a ghearradh
Pionóis
CAIBIDIL IX
Forálacha a bhaineann le cásanna sonracha próiseála
Próiseáil agus saoirse chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil
Próiseáil agus rochtain phoiblí ar dhoiciméid oifigiúla
An uimhir aitheantais náisiúnta a phróiseáil
Próiseáil i gcomhthéacs na fostaíochta
Coimircí agus maoluithe i ndail le próiseáil chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh
Oibleagáidí rúndachta
Rialacha cosanta sonraí atá ag eaglaisí agus comhlachais reiligiúnacha cheana
CAIBIDIL X
Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
An tarmligean a fheidhmiú
An nós imeachta coiste
CAIBIDIL XI
Forálacha críochnaitheacha
Treoir 95/46/CE a aisghairm
An gaol le Treoir 2002/58/CE
An gaol le Comhaontuithe a tugadh i gcrích roimhe seo
Tuarascálacha ón gCoimisiún
Athbhreithniú a dhéanamh ar ghníomhartha dlí eile de chuid an Aontais maidir le cosaint sonraí
Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm • agus 1669
 • sonraí 1237
 • chun 655
 • pearsanta 607
 • leis 526
 • cheart 444
 • maidir 401
 • atá 363
 • bhfuil 345
 • lena 342
 • rialaitheoir 319
 • gcás 314
 • airteagal 305
 • maoirseachta 294
 • chur 282
 • faoi 277
 • phróiseáil 270
 • dhéanamh 246
 • eile 236
 • bheith 232
 • dlí 211
 • próiseála 201
 • rialachán 198
 • dtagraítear 192
 • údarás 183
 • ballstáit 173
 • nach 173
 • ábhar 167
 • bhaineann 162
 • críocha 160
 • airteagal  151
 • nádúrtha 150
 • chosaint 147
 • mhaoirseachta 146
 • háirithe 144
 • bhun 143
 • réir 140
 • n-áirítear 135
 • sórt 132
 • údaráis 131
 • próiseáil 129
 • mír 120
 • ndáil 119
 • bearta 116
 • aontais 116
 • gcomhréir 116
 • iomchuí 112
 • fáil 109
 • cearta 108
 • ábhair 107
 • rialacha 104
 • thabhairt 103
 • próiseálaí 102
 • amháin 101
 • fháil 101
 • idirnáisiúnta 100
 • daoine 99
 • duine 96
 • cosanta 94
 • gach 94
 • feidhme 93
 • trí 91
 • bhfeidhm 91
 • rialaitheora 88
 • feidhm 88
 • rialacháin 85
 • ceart 84
 • shonraí 83
 • leas 82
 • áirithiú 82
 • mbaineann 81
 • aige 80
 • tríú 79
 • dhéantar 79
 • tír 77
 • t-ábhar 77
 • áireamh 77
 • t-údarás 77
 • bheidh 76
 • imeachta 73
 • chuig 72
 • poiblí 71
 • aontas 71
 • chuid 71
 • laistigh 71
 • siad 70
 •    i 70
 • leith 70
 • cinneadh 70
 • féadfaidh 70
 • cosaint 69
 • bunaithe 67
 • bpróiseáil 66
 • idir 66
 • amhail 66
 • fhaisnéis 66
 • faisnéis 65
 • mbeidh 65
 • faoin 64
 • inniúil 63
 • arna 63
 • beidh 62
 • phoiblí 62
 • ábhartha 61
 • coimircí 60
 • iarraidh 60
 • cuirfidh 60
 • chomhlíonadh 60
 • húdaráis 60
 • eolas 60
 • freisin 58
 • dhlí 58
 • chearta 58
 • toiliú 57
 • gníomhaíochtaí 57
 • riaracháin 57
 • rialaitheoirí 57
 • fheidhmiú 56
 • déanfaidh 56
 • níos 55
 • phróiseálaí 55
 • amach 54
 • phobail 54
 • ndéantar 54
 • saoirsí 54
 • féidir 53
 • níor 53
 • sláinte 52
 • mhaithe 52
 • sonracha 52
 • nuair 52
 • rochtain 51
 • síos 51
 • más 51
 • féadfar 50
 • úsáid 50
 • bunúsacha 49
 • mhír 49
 • fhonn 49
 • féin 48
and the number of total unique words without stopwords is: 4424


Keywords:

 • Aistrithe sonraí pearsanta go
 • An bord eorpach um chosaint so
 • An ceart chun agóid a dhéana
 • Cearta an ábhair sonraí
 • Ceartú agus léirscriosadh
 • Comhar
 • Comhar agus comhsheasmhacht
 • Comhsheasmhacht
 • Cóid iompair agus deimhniú
 • Faisnéis agus rochtain ar sho
 • Forálacha a bhaineann le cás
 • Forálacha críochnaitheacha
 • Forálacha ginearálta
 • Gníomhartha tarmligthe agus g
 • Inniúlacht, cúraimí agus cu
 • L_2016119ga.01000101
 • Leigheasanna, dliteanas agus p
 • Measúnú tionchair ar chosain
 • Oibleagáidí ginearálta
 • Oifigeach cosanta sonraí
 • Prionsabail
 • Rialaitheoir agus próiseála
 • Slándáil sonraí pearsanta
 • Srianta
 • Stádas neamhspleách
 • Trédhearcacht agus módúlach
 • Údaráis mhaoirseachta neamhs

 • dal 2004 diritto e informatica