GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

I LUKU
Yleiset säännökset
Kohde ja tavoitteet
Aineellinen soveltamisala
Alueellinen soveltamisala
Määritelmät
II LUKU
Periaatteet
Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet
Käsittelyn lainmukaisuus
Suostumuksen edellytykset
Tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvään lapsen suostumukseen sovellettavat ehdot
Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
Käsittely, joka ei edellytä tunnistamista
III LUKU
Rekisteröidyn oikeudet
1 Jakso
Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
Läpinäkyvä informointi, viestintä ja yksityiskohtaiset säännöt rekisteröidyn oikeuksien käyttöä varten
2 Jakso
Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin
Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä
Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
3 Jakso
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
4 Jakso
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset
Vastustamisoikeus
Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna
5 Jakso
Rajoitukset
Rajoitukset
IV LUKU
Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä
1 Jakso
Yleiset velvollisuudet
Rekisterinpitäjän vastuu
Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja
Yhteisrekisterinpitäjät
Unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden edustajat
Henkilötietojen käsittelijä
Tietojenkäsittely rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän alaisuudessa
Seloste käsittelytoimista
Yhteistyö valvontaviranomaisen kanssa
2 Jakso
Henkilötietojen turvallisuus
Käsittelyn turvallisuus
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen valvontaviranomaiselle
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen rekisteröidylle
3 Jakso
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi
Ennakkokuuleminen
4 Jakso
Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaavan nimittäminen
Tietosuojavastaavan asema
Tietosuojavastaavan tehtävät
5 Jakso
Käytännesäännöt ja sertifiointi
Käytännesäännöt
Hyväksyttyjen käytännesääntöjen seuranta
Sertifiointi
Sertifiointielimet
V LUKU
Henkilötietojen siirrot kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille
Siirtoja koskeva yleinen periaate
Siirto tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella
Siirto asianmukaisia suojatoimia soveltaen
Yritystä koskevat sitovat säännöt
Siirrot ja luovutukset, joita ei sallita unionin lainsäädännössä
Erityistilanteita koskevat poikkeukset
Kansainvälinen yhteistyö henkilötietojen suojaamiseksi
VI LUKU
Riippumattomat valvontaviranomaiset
1 Jakso
Riippumaton asema
Valvontaviranomainen
Riippumattomuus
Valvontaviranomaisen jäseniä koskevat yleiset edellytykset
Valvontaviranomaisen perustamista koskevat säännöt
2 Jakso
Toimivalta, tehtävät ja valtuudet
Toimivalta
Johtavan valvontaviranomaisen toimivalta
Tehtävät
Valtuudet
Toimintakertomukset
VII LUKU
Yhteistyö ja yhdenmukaisuus
1 Jakso
Yhteistyö
Johtavan valvontaviranomaisen ja muiden osallistuvien valvontaviranomaisten välinen yhteistyö
Keskinäinen avunanto
Valvontaviranomaisten yhteiset operaatiot
2 Jakso
Yhdenmukaisuus
Yhdenmukaisuusmekanismi
Tietosuojaneuvoston lausunto
Euroopan tietosuojaneuvoston kiistanratkaisumenettely
Kiireellinen menettely
Tietojenvaihto
3 Jakso
Euroopan tietosuojaneuvosto
Euroopan tietosuojaneuvosto
Riippumattomuus
Tietosuojaneuvoston tehtävät
Kertomukset
Menettely
Puheenjohtaja
Puheenjohtajan tehtävät
Sihteeristö
Tietojen salassapito
VIII LUKU
Oikeussuojakeinot, vastuu ja seuraamukset
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin valvontaviranomaista vastaan
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan
Rekisteröityjen edustaminen
Menettelyn keskeyttäminen
Vastuu ja oikeus korvauksen saamiseen
Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset
Seuraamukset
IX LUKU
Tietojenkäsittelyyn liittyviä erityistilanteita koskevat säännökset
Käsittely ja sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus
Henkilötietojen käsittely ja virallisten asiakirjojen julkisuus
Kansallisen henkilötunnuksen käsitteleminen
Käsittely työsuhteen yhteydessä
Yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten tapahtuvaa käsittelyä koskevat suojatoimet ja poikkeukset
Salassapitovelvollisuus
Kirkkojen ja uskonnollisten yhdistysten voimassa olevat tietosuojasäännöt
X LUKU
Delegoidut säädökset ja täytäntöönpanosäädökset
Siirretyn säädösvallan käyttäminen
Komiteamenettely
XI LUKU
Loppusäännökset
Direktiivin 95/46/EY kumoaminen
Suhde direktiiviin 2002/58/EY
Suhde aiemmin tehtyihin sopimuksiin
Komission kertomukset
Unionin muiden tietosuojasäädösten uudelleentarkastelu
Voimaantulo ja soveltaminen • henkilötietojen 634
 • olisi 372
 • artiklan 298
 • tämän 241
 • että 237
 • rekisterinpitäjän 204
 • sekä 188
 • mukaisesti 181
 • asetuksen 166
 • jäsenvaltion 165
 • valvontaviranomaisen 161
 • käsittelyn 159
 • varten 154
 • kohdan 153
 • jotka 152
 • unionin 149
 • kohdassa 145
 • erityisesti 133
 • rekisteröidyn 131
 • henkilötietoja 130
 • käsittely 124
 • mukaan 123
 • voidaan 123
 • joka 116
 • käsittelijän 110
 • rekisterinpitäjä 107
 • huomioon 104
 • oikeus 99
 • artikla 99
 • koskevat 96
 • tietojen 86
 • kuin 83
 • artiklassa 81
 • tarpeen 78
 • oltava 78
 • käsittelyä 78
 • henkilöiden 77
 • tätä 75
 • myös 75
 • niiden 73
 • valvontaviranomainen 72
 • euroopan 72
 • kuten 71
 • nojalla 71
 • tiedot 71
 • ovat 68
 • luonnollisten 67
 • lukien 67
 • antaa 66
 •    jos 65
 • käsittelijä 65
 • valvontaviranomaisten 64
 • yhteydessä 62
 • rekisteröity 62
 • käsittelyyn 61
 • jotta 61
 • tässä 60
 • voivat 60
 • koskevan 58
 • koskevien 57
 • siitä 56
 • rekisteröityjen 56
 • tietosuojaneuvoston 56
 • asetusta 55
 • sovelletaan 54
 • perusteella 54
 • kanssa 54
 • lainsäädännössä 53
 • toimenpiteet 52
 • lainsäädännön 52
 • tämä 52
 • unionissa 51
 • rekisteröidylle 51
 • vuoksi 50
 • oikeuksien 50
 • joilla 48
 • ilmoitettava 48
 • asetuksessa 47
 • kaikki 47
 • jossa 47
 • taikka 47
 • edun 45
 • neuvoston 45
 • tapauksissa 45
 • henkilötiedot 44
 • koskevia 43
 • tietosuojaa 43
 • tarvittaessa 43
 • joita 43
 • kuluessa 42
 • sitä 42
 • silloin 41
 • ottaen 41
 • valvontaviranomaiselle 41
 • niitä 41
 • näiden 41
 • joiden 41
 • komission 40
 • kyseisen 40
 • oikeuden 40
 • henkilön 40
 • parlamentin 40
 • yleisen 40
 • jäsenvaltioiden 39
 • eivät 39
 • annettava 39
 • yleistä 39
 • mukaisia 38
 • tarkoituksia 38
 • rekisterinpitäjälle 38
 • oikeudessa 38
 • muun 38
 • esimerkiksi 38
 • käyttää 38
 • käsittelyssä 37
 • jolla 37
 • otettava 37
 • tarkoitettu 37
 • asianmukaiset 36
 • jonka 36
 • muiden 36
 • kolmannen 36
 • olla 35
 • sovellettava 35
 • tarkoitetun 35
 • tarkoitettujen 35
 • toimenpiteitä 35
 • toimitettava 34
 • annettu 34
 • muita 34
 • käsitellä 33
 • ainoastaan 33
 • liittyvät 33
 •    edellä 33
 • maan 33
 • päätös 33
 • eikä 32
 • etua 32
 • toteutettava 32
 • ilman 32
and the number of total unique words without stopwords is: 6298


Keywords:

 • Delegoidut säädökset ja tä
 • Euroopan tietosuojaneuvosto
 • Henkilötietojen siirrot kolma
 • Henkilötietojen turvallisuus
 • Ilmoittaminen ja pääsy henki
 • Käytännesäännöt ja sertif
 • L_2016119fi.01000101
 • Loppusäännökset
 • Läpinäkyvyys ja sitä koskev
 • Oikeus vastustaa henkilötieto
 • Oikeussuojakeinot, vastuu ja s
 • Periaatteet
 • Rajoitukset
 • Rekisterinpitäjä ja henkilö
 • Rekisteröidyn oikeudet
 • Riippumaton asema
 • Riippumattomat valvontaviranom
 • Tietojen oikaiseminen ja poist
 • Tietojenkäsittelyyn liittyvi
 • Tietosuojaa koskeva vaikutuste
 • Tietosuojavastaava
 • Toimivalta, tehtävät ja valt
 • Yhdenmukaisuus
 • Yhteistyö
 • Yhteistyö ja yhdenmukaisuus
 • Yleiset säännökset
 • Yleiset velvollisuudet

 • dal 2004 diritto e informatica