GDPR: cerca testo considerando multilingue compara

Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

I PEATÜKK
Üldsätted
Reguleerimisese ja eesmärgid
Sisuline kohaldamisala
Territoriaalne kohaldamisala
Mõisted
II PEATÜKK
Põhimõtted
Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Isikuandmete töötlemise seaduslikkus
Nõusoleku andmise tingimused
Tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses infoühiskonna teenustega
Isikuandmete eriliikide töötlemine
Süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete töötlemine
Töötlemine, mille käigus ei nõuta isiku tuvastamist
III PEATÜKK
Andmesubjekti õigused
1. jagu
Läbipaistvus ja sellega seotud kord
Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord
2. jagu
Teave ja juurdepääs isikuandmetele
Teave, mis tuleb anda juhul, kui isikuandmed on kogutud andmesubjektilt
Teave, mis tuleb esitada juhul, kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt
Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega
3. jagu
Parandamine ja kustutamine
Õigus andmete parandamisele
Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)
Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele
Kohustus teatada isikuandmete parandamisest, kustutamisest või isikuandmete töötlemise piiramisest
Andmete ülekandmise õigus
4. jagu
Õigus esitada vastuväiteid ja automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine
Õigus esitada vastuväiteid
Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs
5. jagu
Piirangud
Piirangud
IV PEATÜKK
Vastutav töötleja ja volitatud töötleja
1. jagu
Üldkohustused
Vastutava töötleja vastutus
Lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse
Kaasvastutavad töötlejad
Väljaspool liitu asuvate vastutavate töötlejate või volitatud töötlejate esindajad
Volitatud töötleja
Töötlemine vastutava töötleja ja volitatud töötleja volituse alusel
Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimine
Koostöö järelevalveasutusega
2. jagu
Isikuandmete turvalisus
Töötlemise turvalisus
Järelevalveasutuse teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest
Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest
3. jagu
Andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev konsulteerimine
Andmekaitsealane mõjuhinnang
Eelnev konsulteerimine
4. jagu
Andmekaitseametnik
Andmekaitseametniku määramine
Andmekaitseametniku ametiseisund
Andmekaitseametniku ülesanded
5. jagu
Toimimisjuhendid ja sertifitseerimine
Toimimisjuhendid
Heakskiidetud toimimisjuhendite järgimise järelevalve
Sertifitseerimine
Sertifitseerimisasutused
V PEATÜKK
Isikuandmete edastamine kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele
Edastamise üldpõhimõtted
Edastamine kaitse piisavuse otsuse alusel
Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamisel
Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
Andmete edastamine või avaldamine juhtudel, kui see ei ole liidu õiguse kohaselt lubatud
Erandid konkreetsetes olukordades
Isikuandmete kaitseks tehtav rahvusvaheline koostöö
VI PEATÜKK
Sõltumatud järelevalveasutused
1. jagu
Sõltumatus
Järelevalveasutus
Sõltumatus
Järelevalveasutuse liikmetele esitatavad üldtingimused
Järelevalveasutuse asutamise eeskirjad
2. jagu
Pädevus, ülesanded ja volitused
Pädevus
Juhtiva järelevalveasutuse pädevus
Ülesanded
Volitused
Tegevusaruanne
VII PEATÜKK
Koostöö ja järjepidevus
1. jagu
Koostöö
Juhtiva järelevalveasutuse ja teiste asjaomaste järelevalveasutuste vaheline koostöö
Vastastikune abi
Järelevalveasutuste ühisoperatsioonid
2. jagu
Järjepidevus
Järjepidevuse mehhanism
Andmekaitsenõukogu arvamus
Vaidluste lahendamine andmekaitsenõukogu poolt
Kiirmenetlus
Teabevahetus
3. jagu
Euroopa andmekaitsenõukogu
Euroopa Andmekaitsenõukogu
Sõltumatus
Andmekaitsenõukogu ülesanded
Aruanded
Menetlus
Eesistuja
Eesistuja ülesanded
Sekretariaat
Konfidentsiaalsus
VIII PEATÜKK
Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused
Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus
Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile järelevalveasutuse vastu
Õigus tõhusale õiguskaitsevahendile vastutava töötleja või volitatud töötleja vastu
Andmesubjektide esindamine
Menetluse peatamine
Õigus hüvitisele ja vastutus
Trahvide määramise üldtingimused
Karistused
IX PEATÜKK
Isikuandmete töötlemise eriolukordi käsitlevad sätted
Isikuandmete töötlemine ning sõna- ja teabevabadus
Isikuandmete töötlemine ja üldsuse juurdepääs ametlikele dokumentidele
Riikliku isikukoodi töötlemine
Isikuandmete töötlemine töösuhete kontekstis
Kaitsemeetmed ja erandid seoses isikuandmete töötlemisega avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- ja ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil
Saladuse hoidmise kohustused
Kirikute ja usuühenduste suhtes kehtivad andmekaitsenormid
X PEATÜKK
Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid
Delegeeritud volituste rakendamine
Komiteemenetlus
XI PEATÜKK
Lõppsätted
Direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamine
Seos direktiiviga 2002/58/EÜ
Seos varem sõlmitud lepingutega
Komisjoni aruanded
Liidu muude andmekaitsealaste õigusaktide läbivaatamine
Jõustumine ja kohaldamine • või 1202
 • töötleja 567
 • isikuandmete 544
 • ning 358
 • töötlemise 272
 • volitatud 264
 • käesoleva 245
 • osutatud 219
 • peaks 202
 • vastutava 193
 • liikmesriigi 177
 • võib 172
 • tuleks 162
 • vastutav 161
 • määruse 156
 • andmesubjekti 150
 • eelkõige 149
 • seotud 145
 • nende 144
 • juhul 144
 • sealhulgas 143
 • järelevalveasutus 140
 • isikuandmeid 139
 • selle 138
 • artikli 134
 • kohta 133
 • liidu 131
 • artikli  130
 • suhtes 126
 • vastu 113
 • olema 108
 • kohaselt 103
 • töötlemine 102
 • artikkel 98
 • seoses 97
 • andmete 96
 • kooskõlas 96
 • järelevalveasutuse 93
 • euroopa 85
 • alusel 85
 • arvesse 83
 • andmekaitsenõukogu 82
 • isikute 82
 • õigus 79
 • korral 78
 • kaitse 77
 • liidus 76
 • sätestatud 76
 • tema 75
 • füüsiliste 74
 • avaliku 74
 • seda 74
 • mille 71
 • vajalik 71
 • andmesubjektide 68
 • need 67
 • sellise 67
 • otsuse 67
 • võtta 66
 • lõikes  65
 • eesmärgil 64
 • lõike  64
 •    kui 63
 • poolt 63
 • ette 63
 • vastavalt 62
 • andmesubjekt 60
 • eest 59
 • selleks 58
 • lõike 57
 • siis 55
 • tagada 55
 • õigusega 55
 • selliste 54
 • näiteks 54
 • teabe 54
 • isiku 53
 • õiguse 53
 • töötlemist 53
 • võivad 52
 • esitada 52
 • sektori 51
 • teave 51
 • jooksul 51
 • välja 50
 • asjaomase 49
 • töötlemisega 49
 • õiguste 49
 • kohaldatakse 49
 • meetmed 48
 • huvides 48
 • kindlaks 48
 • töötlejate 47
 • järelevalveasutuste 47
 • isikuandmed 47
 • meetmeid 46
 • määrust 46
 • lõikes 46
 • nõukogu 46
 • riigi 46
 • töödeldakse 45
 • puhul 45
 • lepingu 45
 • füüsilise 44
 • liikmesriigis 44
 • õigust 44
 • samuti 43
 • komisjon 43
 • parlamendi 42
 • kasutada 42
 • täitmiseks 42
 • määrusega 42
 • millega 41
 • mida 41
 • avalikes 41
 • kolmanda 41
 • esitab 41
 • olla 40
 • juhtudel 40
 • võttes 40
 • anda 39
 • ainult 39
 • kohaldada 39
 • neid 39
 • võetud 39
 • arvatud 38
 • käesolevas 38
 • võimalik 38
 • rikkumise 37
 • nagu 37
 • õigusi 37
 • käesolevat 37
 • sellest 37
 • peaksid 37
 • pärast 37
 • jaoks 37
 • kahju 36
 • isikuandmetega 35
 • asjakohased 35
 • ülesannete 35
and the number of total unique words without stopwords is: 5674


Keywords:

 • Andmekaitsealane mõjuhinnang
 • Andmekaitseametnik
 • Andmekaitsenõukogu
 • Andmesubjekti
 • Andmesubjekti õigused
 • Andmesubjekti „nõusolek“
 • Andmete kogum
 • Asjakohane ja põhjendatud vastuväide
 • Asjaomane järelevalveasutus
 • Biomeetrilised andmed
 • Delegeeritud õigusaktid ja ra
 • Eesmärgi piirang
 • Eli toimimise leping
 • Esindaja
 • Ettevõtja
 • Euroopa andmekaitsenõukogu
 • Euroopa kohus
 • Geneetilised andmed
 • Harta
 • Infoühiskonna teenus
 • Isikuandmed
 • Isikuandmete edastamine kolman
 • Isikuandmete piiriülene töötlemine
 • Isikuandmete turvalisus
 • Isikuandmete töötlemine
 • Isikuandmete töötlemise erio
 • Isikuandmete töötlemise piiramine
 • Isikuandmetega seotud rikkumine
 • Järelevalveasutus
 • Järjepidevus
 • Kolmas isik
 • Kontsern
 • Koostöö
 • Koostöö ja järjepidevus
 • Läbipaistvus ja sellega seotu
 • Lõppsätted
 • Nõusolek
 • Parandamine ja kustutamine
 • Peamine tegevuskoht
 • Piirangud
 • Profiilianalüüs
 • Pseudonümiseerimine
 • Pseudonümiseerimise
 • Pädevus, ülesanded ja volitu
 • Põhimõtted
 • Rahvatervis
 • Rahvusvaheline organisatsioon
 • Rassiline päritolu
 • Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 • Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
 • Säilitamise piirang
 • Sõltumatud järelevalveasutus
 • Sõltumatus
 • Teave ja juurdepääs isikuand
 • Terviseandmed
 • Toimimisjuhendid ja sertifitse
 • Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus
 • Vastutav töötleja
 • Vastutav töötleja ja volitat
 • Vastutus
 • Vastuvõtja
 • Volitatud töötleja
 • Võimalikult väheste andmete kogumine
 • Õigus esitada vastuväiteid j
 • Õiguskaitsevahendid, vastutus
 • Üldkohustused
 • Üldsätted
 • õigsus
 • õigus olla unustatud
 • ühtse kontaktpunkti mehhanism
 • „andmete kogum“
 • „asjakohane ja põhjendatud vastuväid
 • „asjaomane järelevalveasutus“
 • „biomeetrilised andmed“
 • „esindaja“
 • „ettevõtja“
 • „geneetilised andmed“
 • „infoühiskonna teenus“
 • „isikuandmed“
 • „isikuandmete piiriülene töötlemine
 • „isikuandmete töötlemine“
 • „isikuandmete töötlemise piiramine
 • „isikuandmetega seotud rikkumine“
 • „järelevalveasutus“
 • „kolmas isik“
 • „kontsern“
 • „peamine tegevuskoht“
 • „profiilianalüüs“
 • „pseudonümiseerimine“
 • „rahvusvaheline organisatsioon“
 • „siduvad kontsernisisesed eeskirjad“
 • „terviseandmed“
 • „vastutav töötleja“
 • „vastuvõtja“
 • „volitatud töötleja“

 • dal 2004 diritto e informatica