GDPR: cerca testo considerando multilingue compara
Comparing text - Output generated live by software developed by IusOnDemand srl
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
KAPITEL I Allmänna bestämmelser
Artikel 2 Materiellt tillämpningsområde

1.   Denna förordning ska tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

2.   Denna förordning ska inte tillämpas på behandling av personuppgifter som

a)

utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrätten,

b)

medlemsstaterna utför när de bedriver verksamhet som omfattas av avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget,

c)

en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushåll,

d)

behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, i vilket även ingår att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmänna säkerheten.

3.   Förordning (EG) nr 45/2001 är tillämplig på den behandling av personuppgifter som sker i EU:s institutioner, organ och byråer. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av unionens övriga rättsakter som är tillämpliga på sådan behandling av personuppgifter ska anpassas till principerna och bestämmelserna i denna förordning i enlighet med artikel 98.

4.   Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv 2000/31/EG, särskilt bestämmelserna om tjänstelevererande mellanhänders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet.

 • eller 6
 • personuppgifter 5
 • behandling 5
 • förordning 5
 •    denna 3
 • inte 3
 • utför 3
 • verksamhet 3
 • omfattas 2
 • förhindra 2
 • bestämmelserna 2
 • nr / 2
 • ingår 2
 • förebygga 2
 • tillämpas 2
 • automatisk 2
 • sådan 2
 • samt 2
GDPR - BG CS DE EL EN ES ET FI FR GA IT LV LT MT PT SK SL SV
CHAPTER I General provisions
Article 2 Material scope

1.   This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly by automated means and to the processing other than by automated means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.

2.   This Regulation does not apply to the processing of personal data:

(a)

in the course of an activity which falls outside the scope of Union law;

(b)

by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 2 of Title V of the TEU;

(c)

by a natural person in the course of a purely personal or household activity;

(d)

by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security.

3.   For the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies, Regulation (EC) No 45/2001 applies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data shall be adapted to the principles and rules of this Regulation in accordance with Article 98.

4.   This Regulation shall be without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC, in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive.


Link to art.:

 • personal 6
 • regulation 6
 • processing 5
 • data 4
 •    this 3
 • union 3
 • scope 2
 • directive 2
 • course 2
 • prevention 2
 • applies 2
 • shall 2
 • rules 2
 • criminal 2
 • activity 2
 • filing 2
 • part 2
 • form 2
 • means 2
 • automated 2
 • system 2

Home GDPR - Reset comparing

"L'INPS é un'istituzione basilare del nostro Paese la cui attività deve essere connaturata da un elevato grado di accountability" - Garante, sul data breach INPS