Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • agus 24
 • sonraí 18
 • gcás 9
 • rialaitheora 8
 • dtagraítear 8
 • infheidhme 7
 • catagóirí 7
 • teagmhála 6
 • ionadaí 6
 • ainm 6
 • pearsanta 6
 • n-áirítear 5
 • idirnáisiúnta 5
 • taifead 5
 • inarb 5
 • próiseála 4
 • tír 4
 • lena 4
 • gach 4
 • tríú 4
 • aistrithe 4
 • maidir 3
 • féidir 3
 • atá 3
 • más 3
 • phróiseálaí 3
 • próiseálaí 3
 • coimircí 2
 • dara 2
 • oiriúnacha 2
 • fomhír 2
 • airteagal 2
Home GDPR - Compare translations art 30

CAIBIDIL IV Rialaitheoir agus próiseálaí
Roinn 1 Oibleagáidí ginearálta
Airteagal 30 Taifid de ghníomhaíochtaí próiseála

1.   Coimeádfaidh gach rialaitheoir agus, i gcás inarb infheidhme, ionadaí an rialaitheora taifead de ghníomhaíochtaí próiseála atá faoina chúram. Áireofar an fhaisnéis uile eo a leanas sa taifead sin:

(a)

ainm agus sonraí teagmhála an rialaitheora agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála aon rialaitheora chomhpháirtigh, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an rialaitheora agus an oifigigh cosanta sonraí;

(b)

críocha na próiseála;

(c)

tuairisc ar na catagóirí ábhar sonraí agus ar na catagóirí sonraí pearsanta;

(d)

na catagóirí faighteoirí ar nochtadh na sonraí pearsanta dóibh nó a nochtfar na sonraí pearsanta dóibh, lena n-áirítear faighteoirí i dtríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta;

(e)

i gcás in arb infheidhme, aistrithe sonraí pearsanta go tríú tír nó go heagraíocht idirnáisiúnta, lena n-áirítear an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta sin a ainmniú agus, i gcás aistrithe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 49(1), na doiciméid maidir le coimircí oiriúnacha;

(f)

más féidir, na teorainneacha ama atá beartaithe chun catagóirí éagsúla sonraí a léirscriosadh;

(g)

más féidir, cur síos ginearálta ar na bearta teicniúla agus eagraíochtúla dá dtagraítear in Airteagal 32(1).

2.   Coimeádfaidh gach próiseálaí agus, i gcás inarb infheidhme, ionadaí an phróiseálaí taifead ar na catagóirí uile gníomhaíochtaí próiseála, ar gníomhaíochtaí iad a dhéantar thar ceann an rialaitheora agus áireofar an méid seo a leanas sa taifead sin:

(a)

ainm agus sonraí teagmhála an phróiseálaí nó na bpróiseálaithe agus ainm agus sonraí teagmhála gach rialaitheora ar thar a cheann atá an próiseálaí ag feidhmiú, agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an rialaitheora nó an phróiseálaí, agus an oifigigh cosanta sonraí;

(b)

catagóirí na próiseála a rinneadh thar ceann gach rialaitheora;

(c)

i gcás in arb infheidhme, aistrithe sonraí pearsanta go tríú tír nó go heagraíocht idirnáisiúnta, lena n-áirítear an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta sin a ainmniú agus, i gcás aistrithe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 49(1), na doiciméid maidir le coimircí oiriúnacha;

(d)

más féidir, cur síos ginearálta ar na bearta teicniúla agus eagraíochtúla dá dtagraítear in Airteagal 32(1).

3.   Is i scríbhinn, lena n-áirítear i bhfoirm leictreonach, a bheidh na taifid dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2.

4.   Cuirfidh an rialaitheoir nó an próiseálaí agus, i gcás inarb infheidhme, ionadaí an rialaitheora nó ionadaí an phróiseálaí, an taifead ar fáil don údarás maoirseachta, arna iarraidh sin.

5.   Ní bheidh feidhm ag na hoibleagáidí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 maidir le fiontar nó le heagraíocht ina bhfostaítear níos lú ná 250 duine ach amháin murar dócha é go ngabhann riosca do chearta agus do shaoirsí na n-ábhar sonraí leis an bpróiseáil a bhíonn ar bun ann, nach ndéantar an phróiseáil go hócáideach, go n-áirítear sa phróiseáil catagóirí speisialta sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(1) nó próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann le ciontuithe coiriúla agus cionta dá dtagraítear in Airteagal 10.