Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • tad-data 11
 • personali 10
 • tkun 4
 • tiġi 4
 • fejn 4
 • rigward 4
 • għandu 3
 • id-data 3
 • is-suġġett 3
 • mis-suġġett 3
 • l-informazzjoni 3
 • il-kontrollur 3
 • d-data 2
 • żvelata 2
 • riċevituri 2
 • il-kategoriji 2
 • l-eżistenza 2
 • pproċessar 2
 • kopja 2
 • għal 2
 • tal-ipproċessar 2
 • possibbli 2
 • jiġi 2
 • internazzjonali 2
 • il-perijodu 2
 • qiegħda 2
 • dwar 2
 • jekk 2
 • mingħand 2
 • d-dritt 2
Home GDPR - Compare translations art 15

KAPITOLU III Drittijiet tas-suġġett tad-data
Taqsima 2 Informazzjoni u aċċess għad-data personali
Artikolu 15 Dritt ta' aċċess mis-suġġett tad-data

1.   Is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur konferma dwar jekk id-data personali li tikkonċerna lilu hijiex qiegħda tiġi proċessata jew le, u, fejn dan ikun il-każ, l-aċċess għad-data personali u l-informazzjoni li ġejja:

(a)

il-finijiet tal-ipproċessar;

(b)

il-kategoriji ta' data personali inkwistjoni;

(c)

ir-riċevituri jew il-kategoriji ta' riċevituri li lilhom tkun ġiet żvelata jew ser tiġi żvelata d-data personali, b'mod partikolari riċevituri f'pajjiżi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali;

(d)

fejn possibbli, il-perijodu mbassar li matulu d-data personali tkun ser tinħażen, jew jekk mhux possibbli, il-kriterji użati biex jiġi ddeterminat dak il-perijodu;

(e)

l-eżistenza tad-dritt li jitlob mingħand il-kontrollur rettifika jew tħassir tad-data personali jew restrizzjoni tal-ipproċessar tad-data personali rigward is-suġġett tad-data jew li joġġezzjona għal tali pproċessar;

(f)

id-dritt li jitressaq ilment quddiem awtorità superviżorja;

(g)

fejn id-data personali ma tinġabarx mis-suġġett tad-data, kwalunkwe informazzjoni disponibbli rigward is-sors tagħhom;

(h)

l-eżistenza ta' teħid awtomatizzat ta' deċiżjonijiet, inkluż it-tfassil ta' profili, imsemmi fl-Artikolu 22(1) u (4) u, għall-inqas f'dawk il-każijiet, l-informazzjoni importanti dwar il-loġika involuta, kif ukoll is-sinifikat u l-konsegwenzi previsti ta' tali pproċessar għas-suġġett tad-data.

2.   Fejn id-data personali tkun trasferita lil pajjiż terz jew lil organizzazzjoni internazzjonali, is-suġġett tad-data għandu d-dritt li jiġi informat rigward is-salvagwardji adatti skont l-Artikolu 46 rigward it-trasferiment.

3.   Il-kontrollur għandu jipprovdi kopja tad-data personali li tkun qiegħda tiġi pproċessata. Għal aktar kopji mitluba mis-suġġett tad-data, il-kontrollur jista' jimponi tariffa raġonevoli bbażata fuq l-ispejjeż amministrattivi. Fejn is-suġġett tad-data jagħmel it-talba b'mezzi elettroniċi, u sakemm ma jkunx mitlub mod ieħor mis-suġġett tad-data, l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta f'forma elettronika użata b'mod komuni.

4.   Id-dritt li tinkiseb kopja msemmija fil-paragrafu 3 ma għandux jaffettwa b'mod negattiv id-drittijiet u l-libertajiet ta' oħrajn.

"Abbiamo scarsità di risorse, dovendo decidere, mi concentro sui rischi prioritari e la privacy non è uno di questi. Strano. La privacy è un approccio testato per affrontare i rischi prioritari" - dott. V. Spataro