Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • eller 6
 • rättigheter 4
 • rätt 4
 • hans 3
 • räkning 3
 • hennes 3
 • utöva 3
 • enligt 3
 • avses 3
 • för 3
 • organisation 2
 • sammanslutning 2
 • klagomål 2
 • artiklarna 2
 • till 2
 • här 2
 • artikel 2
 • registrerades 2
 • organ 2
Home GDPR - Compare translations art 80

KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 80 Företrädande av registrerade

1.   Den registrerade ska ha rätt att ge ett organ, en organisation eller sammanslutning utan vinstsyfte, som har inrättats på lämpligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mål är av allmänt intresse och som är verksam inom området skydd av registrerades rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter, i uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att utöva de rättigheter som avses i artiklarna 77, 78 och 79 för hans eller hennes räkning samt att för hans eller hennes räkning utöva den rätt till ersättning som avses i artikel 82 om så föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt.

2.   Medlemsstaterna får föreskriva att ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt punkt 1 i den här artikeln, oberoende av en registrerads mandat, har rätt att i den medlemsstaten inge klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 77 och utöva de rättigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen eller sammanslutningen anser att den registrerades rättigheter enligt den här förordningen har kränkts som en följd av behandlingen.