Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • eller 6
 • rättigheter 4
 • rätt 4
 • hans 3
 • räkning 3
 • hennes 3
 • utöva 3
 • enligt 3
 • avses 3
 • för 3
 • organisation 2
 • sammanslutning 2
 • klagomål 2
 • artiklarna 2
 • till 2
 • här 2
 • artikel 2
 • registrerades 2
 • organ 2
Home GDPR - Compare translations art 80

KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 80 Företrädande av registrerade

1.   Den registrerade ska ha rätt att ge ett organ, en organisation eller sammanslutning utan vinstsyfte, som har inrättats på lämpligt sätt i enlighet med lagen i en medlemsstat, vars stadgeenliga mål är av allmänt intresse och som är verksam inom området skydd av registrerades rättigheter och friheter när det gäller skyddet av deras personuppgifter, i uppdrag att lämna in ett klagomål för hans eller hennes räkning, att utöva de rättigheter som avses i artiklarna 77, 78 och 79 för hans eller hennes räkning samt att för hans eller hennes räkning utöva den rätt till ersättning som avses i artikel 82 om så föreskrivs i medlemsstatens nationella rätt.

2.   Medlemsstaterna får föreskriva att ett organ, en organisation eller en sammanslutning enligt punkt 1 i den här artikeln, oberoende av en registrerads mandat, har rätt att i den medlemsstaten inge klagomål till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 77 och utöva de rättigheter som avses i artiklarna 78 och 79 om organet, organisationen eller sammanslutningen anser att den registrerades rättigheter enligt den här förordningen har kränkts som en följd av behandlingen.

"Il tag di monitoraggio di Google Analytics poteva facilmente essere sfruttato per monitorare gli utenti contro il loro consenso." - dott. V. Spataro

dal 2004 diritto e informatica