Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • eller 6
 • medlemsstat 3
 • denna 2
 • förordning 2
 • till 2
 • personuppgiftsansvarige 2
 • hans 2
 • hennes 2
 • personuppgiftsbiträdet 2
 • där 2
 • domstolarna 2
 • inte 2
 • prövningsförfaranden 2
 • väckas 2
Home GDPR - Compare translations art 79

KAPITEL VIII Rättsmedel, ansvar och sanktioner
Avsnitt 3 Europeiska dataskyddsstyrelsen
Artikel 79 Rätt till ett effektivt rättsmedel mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde

1.   Utan att det påverkar tillgängliga administrativa prövningsförfaranden eller prövningsförfaranden utanför domstol, inbegripet rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77, ska varje registrerad som anser att hans eller hennes rättigheter enligt denna förordning har åsidosatts som en följd av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats på ett sätt som inte är förenligt med denna förordning ha rätt till ett effektivt rättsmedel.

2.   Talan mot en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde ska väckas vid domstolarna i den medlemsstat där den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är etablerad. Alternativt får sådan talan väckas vid domstolarna i den medlemsstat där den registrerade har sin hemvist, såvida inte den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet är en myndighet i en medlemsstat som agerar inom ramen för sin myndighetsutövning.

"Hanno subìto una #infezione da #ransomware grave e irreversibile" - Vittima: Elexon. La società monitora gli scambi di elettricità tra i produttori e distributori che immettono l'energia nella rete elettrica del Regno Unito