Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • právo 4
 • podľa 4
 • práva 3
 • uvedené 3
 • mene 3
 • sťažnosť 2
 • štátu 2
 • článku  2
 • osoby 2
 • dotknutej 2
 • členského 2
 • uplatnili 2
 • ktoré 2
 • združenie 2
 • alebo 2
 • subjekt 2
 • boli 2
Home GDPR - Compare translations art 80

KAPITOLA VIII Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie
Oddiel 3 Európsky výbor pre ochranu údajov
Článok 80 Zastupovanie dotknutých osôb

1.   Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili práva podľa článkov 77, 78 a 79 a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody podľa článku 82, ak to umožňuje právo členského štátu.

2.   Členské štáty môžu stanoviť, že akýkoľvek subjekt, organizácia alebo združenie uvedené v odseku 1 tohto článku má v tomto členskom štáte nezávisle od poverenia dotknutej osoby právo podať sťažnosť dotknutému dozornému orgánu, ktorý je príslušný podľa článku 77, a uplatňovať práva uvedené v článkoch 78 a 79, ak sa domnieva, že boli porušené práva dotknutej osoby uvedené v tomto nariadení v dôsledku spracúvania.