Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • alebo 4
 • štátu 3
 • členského 3
 • prostriedok 2
 • ktorom 2
 • súdoch 2
 • nápravy 2
 • dotknutá 2
 • konania 2
 • verejnej 2
 • osoba 2
 • moci 2
 • začatie 2
Home GDPR - Compare translations art 79

KAPITOLA VIII Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie
Oddiel 3 Európsky výbor pre ochranu údajov
Článok 79 Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

1.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek dostupný správny alebo mimosúdny prostriedok nápravy vrátane práva na podanie sťažnosti dozornému orgánu podľa článku 77, každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej osobných údajov v rozpore s týmto nariadením došlo k porušeniu jej práv ustanovených v tomto nariadení.

2.   Návrh na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ prevádzkareň. Návrh na začatie takéhoto konania možno podať aj na súdoch členského štátu, v ktorom má dotknutá osoba svoj obvyklý pobyt, pokiaľ prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie je orgán verejnej moci členského štátu konajúci v rámci výkonu verejnej moci.

"Abbiamo scarsità di risorse, dovendo decidere, mi concentro sui rischi prioritari e la privacy non è uno di questi. Strano. La privacy è un approccio testato per affrontare i rischi prioritari" - dott. V. Spataro