Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • alebo 17
 • môže 6
 • osoba 5
 • údajov 3
 • prevádzkovateľa 3
 • určiť 3
 • zodpovedná 3
 • spracúvanie 3
 • sprostredkovateľa 3
 • sprostredkovateľ 3
 • zodpovednú 3
 • osobu 3
 • základe 3
 • plniť 2
 • prevádzkovateľov 2
 •    prevádzkovateľ 2
 • úlohy 2
 • rozsahu 2
 •    zodpovedná 2
 • odborných 2
 • článku  2
 • podľa 2
 • sprostredkovateľov 2
 • určí 2
 • verejnoprávny 2
 • činnosťami 2
 • práve 2
 • moci 2
 • verejnej 2
 • uvedené 2
 • orgán 2
 • subjekty 2
Home GDPR - Compare translations art 37

KAPITOLA IV Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ
Oddiel 4 Zodpovedná osoba
Článok 37 Určenie zodpovednej osoby

1.   Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ určia zodpovednú osobu v každom prípade, keď:

a)

spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;

b)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu; alebo

c)

hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov podľa článku 9 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10.

2.   Skupina podnikov môže určiť jednu zodpovednú osobu, ak je zodpovedná osoba ľahko dostupná z každej prevádzkarne.

3.   Ak je prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, pre viaceré takéto orgány alebo subjekty sa môže určiť jedna zodpovedná osoba, pričom sa zohľadní ich organizačná štruktúra a veľkosť.

4.   V iných prípadoch, ako sú prípady uvedené v odseku 1, zodpovednú osobu môže určiť alebo, ak sa to vyžaduje v práve Únie alebo v práve členského štátu, určí prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ alebo združenia a iné subjekty zastupujúce kategórie prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov. Zodpovedná osoba môže konať v mene takýchto združení a iných subjektov zastupujúcich prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov.

5.   Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39.

6.   Zodpovedná osoba môže byť členom personálu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, alebo môže plniť úlohy na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

7.   Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zverejnia kontaktné údaje zodpovednej osoby a oznámia ich dozornému orgánu.

"Through machine learning and advanced data analytics, AI will help companies detect new consumption patterns and deliver #hyperpersonalized products to online customers" - Ayse Coskuner, Digital Business Analyst