Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • duomenų 16
 • arba 8
 • atstovą 5
 • tvarkytojas 3
 • kurių 3
 • valdytojas 3
 • tvarkymo 3
 • subjektai 2
 • tvarkytoją 2
 • būti 2
 • valdytoją 2
 • paskiria 2
 •  straipsnio 2
 • asmens 2
 • galėtų 2
Home GDPR - Compare translations art 27

IV SKYRIUS Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas
1 skirsnis Bendrosios prievolės
27 straipsnis Sąjungoje neįsisteigusių duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų atstovai

1.   Jeigu taikoma 3 straipsnio 2 dalis, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas raštu paskiria atstovą Sąjungoje.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė netaikoma:

a)

jei duomenų tvarkymas yra nereguliarus, neapima specialių kategorijų duomenų tvarkymo, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje, dideliu mastu ar 10 straipsnyje nurodyto asmens duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymo ir dėl jo neturėtų kilti pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, kontekstą, aprėptį ir tikslus; arba

b)

valdžios institucijai arba įstaigai.

3.   Atstovas turi būti įsisteigęs vienoje iš tų valstybių narių, kuriose yra duomenų subjektai ir kurių asmens duomenys yra tvarkomi prekių ar paslaugų siūlymo jiems tikslais arba kurių elgesys yra stebimas.

4.   Duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas įgalioja atstovą, kad visų pirma priežiūros institucijos ir duomenų subjektai galėtų kreiptis ne tik į duomenų valdytoją ar duomenų tvarkytoją, bet ir į atstovą, arba tik į atstovą visais klausimais, susijusiais su duomenų tvarkymu, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento.

5.   Tai, kad duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas paskiria atstovą, nedaro poveikio teisiniams veiksmams, kurių galėtų būti imtasi prieš patį duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją.

"... il preciso momento storico in cui gli eventi si sono verificati ha esposto le persone a rischi di discriminazione, phishing, disagio psicologico." - Garante, sul data breach INPS