Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • või 15
 • töötleja 14
 • volitatud 8
 • andmekaitseametniku 5
 • osutatud 4
 • võib 4
 • vastutava 3
 • määrata 3
 • vastutav 2
 • ülesandeid 2
 • isikuandmete 2
 • põhitegevuse 2
 • täita 2
 • ning 2
 • ühe 2
 • töötlejaid 2
 • andmekaitseametnik 2
 • artiklis 2
 •    vastutav 2
 • organ 2
 • nende 2
 • avaliku 2
 • sektori 2
 • asutus 2
Home GDPR - Compare translations art 37

IV PEATÜKK Vastutav töötleja ja volitatud töötleja
4. jagu Andmekaitseametnik
Artikkel 37 Andmekaitseametniku määramine

1.   Vastutav töötleja ja volitatud töötleja määravad andmekaitseametniku, kui

a)

isikuandmeid töötleb avaliku sektori asutus või organ, välja arvatud oma õigust mõistvat funktsiooni täitvad kohtud;

b)

vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustavad isikuandmete töötlemise toimingud, mille laad, ulatus ja/või eesmärk tingivad ulatusliku andmesubjektide korrapärase ja süstemaatilise jälgimise, või

c)

vastutava töötleja või volitatud töötleja põhitegevuse moodustab artiklis 9 osutatud andmete eriliikide ja artiklis 10 osutatud süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmete ulatuslik töötlemine.

2.   Kontsern võib määrata ühe andmekaitseametniku, tingimusel et andmekaitseametnik on hõlpsasti kättesaadav kõikidest tegevuskohtadest.

3.   Kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on avaliku sektori asutus või organ, võib mitme sellise asutuse või organi jaoks määrata ühe andmekaitseametniku olenevalt nende organisatsioonilisest struktuurist ja suurusest.

4.   Muudel kui lõikes 1 osutatud juhtudel võivad vastutav töötleja või volitatud töötleja või nende kategooriaid esindavad ühendused ja muud organid määrata andmekaitseametniku või nad peavad seda tegema, kui see on nõutav liidu või liikmesriigi õigusega. Andmekaitseametnik võib tegutseda selliste vastutavaid töötlejaid või volitatud töötlejaid esindavate ühenduste ja muude organite heaks.

5.   Andmekaitseametniku määramisel lähtutakse tema kutseoskustest ja eelkõige ekspertteadmistest andmekaitsealase õiguse ja tava kohta ning suutlikkusest täita artiklis 39 osutatud ülesandeid.

6.   Andmekaitseametnik võib olla vastutava töötleja või volitatud töötleja koosseisuline töötaja või täita ülesandeid teenuslepingu alusel.

7.   Vastutav töötleja või volitatud töötleja avaldab andmekaitseametniku kontaktandmed ning teatab need järelevalveasutusele.

"Il numero dei soggetti colpiti é già in questa fase - in attesa di ulteriore istruttoria - maggiore rispetto al dato dichiarato dall'INPS" - Garante, sul data breach INPS

dal 2004 diritto e informatica