Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 27
 • за 8
 • или 6
 • по 3
 • целите 3
 • обработването 2
 • отношение 2
 • правата 2
 • данни 2
 • по-специално 2
 • група 2
 • място 2
 • работното 2
 • уведомява 2
 • правоотношение 2
 • изпълнението 2
 • споразумения 2
 • със 2
 • закон 2
 • защитата 2
 • да 2
 • колективни 2
 • правила 2
Home GDPR - Compare translations art 88

ГЛАВА IX Разпоредби, свързани с особени ситуации на обработване
Раздел 3 Европейски комитет по защита на данните
Член 88 Обработване в контекста на трудово или служебно правоотношение

1.   Държавите членки могат със закон или с колективни споразумения да предвидят по-конкретни правила, за да гарантират защитата на правата и свободите по отношение на обработването на личните данни на наетите лица по трудово ли служебно правоотношение, по-специално за целите на набирането на персонал, изпълнението на трудовия договор, включително изпълнението на задълженията, установени със закон или с колективни споразумения, управлението, планирането и организацията на работата, равенството и многообразието на работното място, здравословните и безопасни условия на труд, защитата на имуществото на работодателя или на клиента, както и за целите на упражняване и ползване на индивидуална или колективна основа на правата и облагите от заетостта, а също и за целите на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение.

2.   Тези правила включват подходящи и конкретни мерки за защита на човешкото достойнство, законните интереси и основните права на субекта на данните, по-специално по отношение на прозрачността на обработването, предаването на лични данни в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност и системите за наблюдение на работното място.

3.   Всяка държава членка уведомява Комисията за тези разпоредби в своето право, които приема съгласно параграф 1 до 25 май 2018 г., и я уведомява незабавно за всяко последващо, свързано с тях изменение.

"Un'analisi separata del sorgente dell'app ha rivelato di violare le normative nazionali" - Nicola Vanin, in materia di big data, IA e dati sanitari