Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 16
 • да 7
 • данни 6
 • по 5
 • от 5
 • правата 4
 • правото 3
 • членка 3
 • има 3
 • лични 2
 • защитата 2
 • субекта 2
 • подаде 2
 • име 2
 • член 2
 • съгласно 2
 • настоящия 2
 • и  2
 • са 2
 • упражни 2
 • жалба 2
 • негово 2
 • организация 2
 • право 2
 • сдружение 2
 • структура 2
 • държава 2
Home GDPR - Compare translations art 80

ГЛАВА VIII Средства за правна защита, отговорност за причинени вреди и санкции
Раздел 3 Европейски комитет по защита на данните
Член 80 Представителство на субектите на данни

1.   Субектът на данни има право да възложи на структура, организация или сдружение с нестопанска цел, което е надлежно учредено в съответствие с правото на държава членка,, има уставни цели, които са в обществен интерес и действа в областта на защитата на правата и свободите на субекта на данни по отношение на защитата на неговите лични данни, да подаде жалба от негово име и да упражни от негово име правата по членове 77, 78 и 79, както и правото на обезщетение по член 82, когато то е предвидено в правото на държавата членка.

2.   Държавите членки могат да предвидят всяка структура, организация и сдружение по параграф 1 от настоящия член, независимо от възложения от субекта на данни мандат, да има право да подаде в съответната държава членка жалба до надзорния орган, който е компетентен съгласно член 73, и да упражни правата по членове 78 и 79, ако счита, че правата на субект на данни съгласно настоящия регламент са били нарушени в резултат на обработването на лични данни.

"Gdpr: Dpo in conflitto di interesse portano a sanzioni se hanno cariche di responsabilità in azienda" - dott. V. Spataro

dal 2004 diritto e informatica