Choose: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV

Output generated live by software developed by IusOnDemand srl

 • на 31
 • за 10
 • орган 8
 • надзорен 7
 • всеки 7
 • или 7
 • от 6
 • членовете 6
 • се 4
 • по 4
 • време 3
 • след 3
 • мандата 3
 • члена 3
 • които 3
 • са 3
 • която 2
 • да 2
 • опазване 2
 • това 2
 • тайна 2
 • техните 2
 • правото 2
 • правилата 2
 • неговото 2
 • приключване 2
 • отношение 2
 • назначаването 2
 • държава 2
 • членка 2
Home GDPR - Compare translations art 54

ГЛАВА VI Независими надзорни органи
Раздел 1 Независим статут
Член 54 Правила за създаването на надзорния орган

1.   Всяка държава членка урежда със закон всичко от по-долу посоченото:

a)

създаването на всеки надзорен орган;

б)

необходимите квалификации и условия за допустимост за назначаването на членовете на всеки надзорен орган;

в)

правилата и процедурите за назначаването на член или членовете на всеки надзорен орган;

г)

продължителността на мандата на члена или членовете на всеки надзорен орган, която е не по-малко от четири години, с изключение на първите назначения след 24 май 2016 г., някои от които може да са за по-кратък срок, когато това е необходимо, за да се защити независимостта на надзорния орган посредством процедура за постепенно назначаване;

д)

дали и ако да — за колко мандата — се допуска преназначаване на члена или членовете на всеки надзорен орган;

е)

условията, регламентиращи задълженията на члена или членовете и на персонала на всеки надзорен орган, забранените действия, функции и облаги, които са несъвместими с тези задължения по време на мандата и след неговото приключване, и правилата, от които се ръководи прекратяването на трудовите правоотношения.

2.   Както по време на мандата си, така и след неговото приключване, членът или членовете и персоналът на всеки надзорен орган, в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, са обвързани от задължението за опазване на професионална тайна по отношение на всяка поверителна информация, която е стигнала до тяхното знание в хода на изпълнението на техните задачи или упражняването на техните правомощия. По време на техния мандат това задължение за опазване на професионалната тайна се прилага по-специално по отношение на подаването на сигнали от физически лица за нарушения на настоящия регламент.

"Gdpr: Dpo in conflitto di interesse portano a sanzioni se hanno cariche di responsabilità in azienda" - dott. V. Spataro

dal 2004 diritto e informatica